Buradasınız

- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 19 Ocak, 1956 Adı: UID: 1FGQB9PR9DOXLVNQ
İçerik:

 

Malûm olduğu üzere, kollektif şirket ortaklarından her biri, şirketçe düzenlenen bilânçoya göre şirket kâr veya zararından hisselerine isabet eden miktarı da kendi yıllık gelir vergisi beyannamesine ithal eylemek suretiyle, beyana mecbur bulunmaktadır. Bu kabil mükelleflerden vergi incelemesine tabi tutulanların beyanlarının doğruluğunu sağlamak maksadiyle hissedar bulundukları kollektif şirketin bilânço esasındaki defterlerinin tetkiki neticesinde şirket kârına icraı icabeden bir fark tesbit edildiği takdirde bu farktan her biri ortağa, şirketteki hisseleri nispetinde, akseden miktar o ortağın yıllık gelir vergisi beyannamesinde göstermiş olduğu matraha ilâve ve ortak namına gelir vergisi tarhedilmekle beraber, mevzuubahis fark kadar noksan beyanda bulunmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermiş olduğu telâkki olunan ayni ortak namına Vergi Usul Kanununun 312 ve 321 inci maddelerine müsteniden ve ziyaa uğrattığı vergiye nispetle ayrıca vergi cezası da kesilmek suretiyle tatbikatta bulunulmaktadır.

Ancak, muhtelif vesilelerle Vekâlete intikal eden işlemlerden, kollektif şirket ortaklarının bu veçhile vergi ziyaına müncer olan noksan beyanları dolayısiyle namlarına kesilen kusur veya kaçakçılık cezalarının komisyonlarca (Cezanın, aynı kanunun 314 üncü maddesi mucibince, şirket tüzelkişiliği adına kesilmesi icabedeceği) mucip sebebiyle terkinine karar verildiği ve keyfiyetin Devlet Şûrasınca da aynı veçhile içtihat olunduğu anlaşılmış olduğundan bu mevzudaki tatbikatın kaza mercilerinin yukarda belirtilen içtihadına intibak ettirilmesi uygun görlümüştür. Binaenaleyh bahsolunan sebeple ortaklardan her biri adına tarholunan ve kendisine tebliğ edilecek olan vergiye nispetle hesap edilmesi icabeden kusur veya Vergi Usul Kanununun 325 inci maddesinde yazılı hadlerden az olmamak üzere, kaçakçılık cezalarının tutarının adı geçen kanunun 314 üncü maddesine müsteniden. tüzelkişilik adına kesilip tüzelkişiliğin selâhiyetli uzvuna ceza ihbarnamesiyle tebliğ edilmesi icabeder.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre yapılması rica olunur.

İçerik 1:

 

Malûm olduğu üzere, kollektif şirket ortaklarından her biri, şirketçe düzenlenen bilânçoya göre şirket kâr veya zararından hisselerine isabet eden miktarı da kendi yıllık gelir vergisi beyannamesine ithal eylemek suretiyle, beyana mecbur bulunmaktadır. Bu kabil mükelleflerden vergi incelemesine tabi tutulanların beyanlarının doğruluğunu sağlamak maksadiyle hissedar bulundukları kollektif şirketin bilânço esasındaki defterlerinin tetkiki neticesinde şirket kârına icraı icabeden bir fark tesbit edildiği takdirde bu farktan her biri ortağa, şirketteki hisseleri nispetinde, akseden miktar o ortağın yıllık gelir vergisi beyannamesinde göstermiş olduğu matraha ilâve ve ortak namına gelir vergisi tarhedilmekle beraber, mevzuubahis fark kadar noksan beyanda bulunmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermiş olduğu telâkki olunan ayni ortak namına Vergi Usul Kanununun 312 ve 321 inci maddelerine müsteniden ve ziyaa uğrattığı vergiye nispetle ayrıca vergi cezası da kesilmek suretiyle tatbikatta bulunulmaktadır.

Ancak, muhtelif vesilelerle Vekâlete intikal eden işlemlerden, kollektif şirket ortaklarının bu veçhile vergi ziyaına müncer olan noksan beyanları dolayısiyle namlarına kesilen kusur veya kaçakçılık cezalarının komisyonlarca (Cezanın, aynı kanunun 314 üncü maddesi mucibince, şirket tüzelkişiliği adına kesilmesi icabedeceği) mucip sebebiyle terkinine karar verildiği ve keyfiyetin Devlet Şûrasınca da aynı veçhile içtihat olunduğu anlaşılmış olduğundan bu mevzudaki tatbikatın kaza mercilerinin yukarda belirtilen içtihadına intibak ettirilmesi uygun görlümüştür. Binaenaleyh bahsolunan sebeple ortaklardan her biri adına tarholunan ve kendisine tebliğ edilecek olan vergiye nispetle hesap edilmesi icabeden kusur veya Vergi Usul Kanununun 325 inci maddesinde yazılı hadlerden az olmamak üzere, kaçakçılık cezalarının tutarının adı geçen kanunun 314 üncü maddesine müsteniden. tüzelkişilik adına kesilip tüzelkişiliğin selâhiyetli uzvuna ceza ihbarnamesiyle tebliğ edilmesi icabeder.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre yapılması rica olunur.

İçerik 2:

 

Malûm olduğu üzere, kollektif şirket ortaklarından her biri, şirketçe düzenlenen bilânçoya göre şirket kâr veya zararından hisselerine isabet eden miktarı da kendi yıllık gelir vergisi beyannamesine ithal eylemek suretiyle, beyana mecbur bulunmaktadır. Bu kabil mükelleflerden vergi incelemesine tabi tutulanların beyanlarının doğruluğunu sağlamak maksadiyle hissedar bulundukları kollektif şirketin bilânço esasındaki defterlerinin tetkiki neticesinde şirket kârına icraı icabeden bir fark tesbit edildiği takdirde bu farktan her biri ortağa, şirketteki hisseleri nispetinde, akseden miktar o ortağın yıllık gelir vergisi beyannamesinde göstermiş olduğu matraha ilâve ve ortak namına gelir vergisi tarhedilmekle beraber, mevzuubahis fark kadar noksan beyanda bulunmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermiş olduğu telâkki olunan ayni ortak namına Vergi Usul Kanununun 312 ve 321 inci maddelerine müsteniden ve ziyaa uğrattığı vergiye nispetle ayrıca vergi cezası da kesilmek suretiyle tatbikatta bulunulmaktadır.

Ancak, muhtelif vesilelerle Vekâlete intikal eden işlemlerden, kollektif şirket ortaklarının bu veçhile vergi ziyaına müncer olan noksan beyanları dolayısiyle namlarına kesilen kusur veya kaçakçılık cezalarının komisyonlarca (Cezanın, aynı kanunun 314 üncü maddesi mucibince, şirket tüzelkişiliği adına kesilmesi icabedeceği) mucip sebebiyle terkinine karar verildiği ve keyfiyetin Devlet Şûrasınca da aynı veçhile içtihat olunduğu anlaşılmış olduğundan bu mevzudaki tatbikatın kaza mercilerinin yukarda belirtilen içtihadına intibak ettirilmesi uygun görlümüştür. Binaenaleyh bahsolunan sebeple ortaklardan her biri adına tarholunan ve kendisine tebliğ edilecek olan vergiye nispetle hesap edilmesi icabeden kusur veya Vergi Usul Kanununun 325 inci maddesinde yazılı hadlerden az olmamak üzere, kaçakçılık cezalarının tutarının adı geçen kanunun 314 üncü maddesine müsteniden. tüzelkişilik adına kesilip tüzelkişiliğin selâhiyetli uzvuna ceza ihbarnamesiyle tebliğ edilmesi icabeder.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre yapılması rica olunur.

Resmi Gazete No: 24402 Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 14 Mayıs, 2001 Adı: UID: 1GQXPSIP6EZA36BA
İçerik:
 
Bilindiği üzere, 17/8/1999 tarihinde Marmara Bölgesinde, 12/11/1999 tarihinde Bolu ili ve çevresinde meydana gelen deprem bu bölgelerin ekonomik ve sosyal yapısını geniş oranda etkilemiş ve büyük ölçüde maddi ve manevi zarara yol açmıştır.

Bu afetler nedeniyle vergi kanunlarının uygulanmasına yönelik olarak 277 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış ve Sakarya, Yalova ve Kocaeli illerinin tamamı, Bolu ilinin Düzce, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Cumayeri ilçelerindeki tüm mükellefler ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde depremden zarar gören mükellefler mücbir sebep kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca, mücbir sebep süresinin bittiği tarihin Bakanlığımızca duyurulacağı belirtilmiştir.

282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 12/11/1999 tarihinde Bolu ili ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle Bolu ve Düzce illerinin merkez ve ilçelerinde bulunan mükelleflerin durumu 12/11/1999 tarihinden itibaren mücbir sebep hali kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla da bu bölgedeki mükelleflerin 12/11/1999 tarihinden sonraya rastlayan gerek beyanname verme ve gerekse bu beyannameler üzerinden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar uzamış bulunmaktadır.

Yine aynı Tebliğde Kocaeli ilinin il merkezi ve ilçeleri (Gölcük ve Karamürsel ilçeleri hariç) ile Yalova il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde depremden zarar gören mükellefler için 10/1/2000 tarihi itibariyle mücbir sebep halinin sona erdiği belirtilmiş, mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin daha sonra tespit edileceği belirtilmiş ve mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin yapacakları işlemler açıklanmıştır.

Bu Tebliğ ile yukarıda belirtilen mücbir sebep hali uygulamasına son verilmiş ve konu ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

I. MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİ TARİH

277 ve 282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine göre mücbir sebep hali devam etmekte olan mükelleflerin, mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi mesai saati sonu itibariyle sona ermektedir.

II. BEYANNAME VERME SÜRESİ

31/5/2001 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ait beyannamelerinin verilme süreleri 4605 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan yetki de göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve konuya ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

A. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan yıllık beyannameler

Depremden etkilenen yörelerde bulunan ve bu Tebliğ ile mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi itibariyle sona eren mükelleflerin;

1. 1999 takvim yılına ait olup, 31 Ocak, 29 Şubat ve 31 Mart 2000 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 2000 takvim yılına ait olup, 31 Ocak, 28 Şubat ve 31 Mart 2001 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

2. 1999 hesap dönemine ait olup 30/4/2000, 2000 hesap dönemine ait olup 30/4/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

verilmesi gerekmektedir.

Özel hesap dönemi tayin olunan kurumlardan beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin sona erdiği 31/5/2001 tarihinden önceki bir tarihe rastlayan kurumlar da, bu döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerini 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar vereceklerdir.

Özel hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı 31/5/2001 tarihinden sonraki bir tarihe rastlayan kurumlar ise söz konusu beyannamelerini normal süre olan özel hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde vereceklerdir.

B. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan katma değer vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler

Bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler, mücbir sebep halinin başladığı 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihleri ile sona erdiği 31/5/2001 tarihi arasında verilmesi gereken;

1. Muhtasar beyannamelerini 20/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

2. Katma değer vergisi beyannamelerini 25/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

vereceklerdir.

C. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan emlak ve çevre temizlik vergisi beyannameleri

Depremden etkilenen yerlerde bulunan ve bu Tebliğ ile mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi itibariyle sona eren mükelleflerin; verilme süresi mücbir sebebin başladığı ve sona erdiği tarihler arasına rastlayan emlak vergisi beyannameleri ile verilme süresi aynı tarihler arasına rastlayan katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergisi bildirimlerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Verilme süresi, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı 31/5/2001 tarihinden sonraki tarihlerde sona erecek emlak vergisi beyannameleri ve katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergisi bildirimleri, mükellefler tarafından normal süreleri içinde verilecektir.

D. Diğer Beyannameler

Beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin başladığı ve bittiği tarihler arasına rastlayan diğer beyannamelerden; banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamelerinin 15/6/2001 tarihi, damga vergisi beyannameleri ve belediye gelirlerine ilişkin beyannameler ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesine göre noterlerce verilecek beyannamelerin 20/6/2001 tarihi, 2 numaralı harç beyannamelerinin 31/7/2001 tarihi, veraset yolu ile intikal eden mallar için düzenlenecek veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin 30/9/2001 tarihi, diğer suretle intikal eden mallar için verilecek veraset ve intikal vergisi beyannameleri ile bunlar dışında kalan diğer beyannamelerin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

III. ÖDEME SÜRESİ

Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, bu beyannamelerine göre tahakkuk edecek vergilerini de beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekmektedir. Ancak mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin aynı süre içinde ödenmesi mükellefleri zor durumda bırakabilecektir.

Bu nedenle, Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 576 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde kalan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilecek beyannameler (banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannameleri hariç) üzerine tahakkuk edecek vergi, fon ve payların ödeme süreleri belirlenerek daha sonra bir tebliğle duyurulacaktır.

Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannameleri üzerinde tahakkuk edecek vergi bu Tebliğde belirtilen beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir.

IV. MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİREN DÖNEMLERE AİT BEYANNAMELERİN TANZİM VE VERİLME ŞEKLİ

4605 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, "Maliye Bakanlığı, 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannamelerini bir veya birden fazla beyannamede toplu olarak verdirmeye, bu beyannamelere ilişkin yeni beyanname verme süreleri belirlemeye veya geçici vergi beyannamelerini hiç verdirmemeye yetkilidir. Bu yetki iller, ilçeler veya vergi türleri itibariyle farklı olarak kullanılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu yetki uyarınca, bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin verecekleri beyannamelere ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

A. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde bir takvim yılında elde edilen gelir ertesi yıl beyan edilmektedir. Gerek vergi mevzuatındaki değişiklikler, gerekse her yıla ilişkin istisna ve indirim konularının yanı sıra beyan edilecek gelire uygulanacak vergi tarifesinin hem yıl hem de kazanç türü itibariyle farklılıklar göstermesi nedeniyle birkaç dönemi içeren kazanç ve iratların topluca tek bir beyanname ile bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, her bir takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her yıla ilişkin kazanç ve irat o yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilmekte, arta kalan bir tutar olması halinde bu tutar mükellefin varsa diğer vergi borçlarına mahsup edilmekte veya nakden iade yapılmaktadır.

Tevkif edilen vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilebilmesi için vergi sorumlusunun adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile tevkifata esas kazanç tutarı ve bunlar üzerinden tevkif edilen vergiyi gösteren icmal tablosunun yıllık beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

B. Muhtasar Beyanname

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca kazanç ve iratlardan yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin tek bir muhtasar beyanname verilecektir. Ancak, aynı kazanç ve irat için farklı tevkifat oranları söz konusu olduğundan ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi ve yıllık beyannamenin ekini oluşturan icmal tablosunun daha sağlıklı olması açısından muhtasar beyannameye, farklı tevkifat oranları söz konusu olan kazanç ve iratlar için; kazanç ve iradın türü, dönemi, tutarı, uygulanan tevkifat oranı ve tevkif edilen vergi tutarına ilişkin bilgileri içeren bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan tablonun eklenmesi gerekmektedir.

C. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bir hesap döneminde elde edilen kurum kazancı hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde beyan edilmektedir. Gerek Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler ve gerekse her hesap dönemine ait istisna ve indirim konularının farklı olması nedeniyle birkaç hesap dönemini içeren kurum kazançlarının topluca tek bir beyanname ile beyan edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, her hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 1999 ve 2000 yılı kurum kazançlarına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 94/6'ncı maddesine göre yapılması gereken gelir vergisi tevkifatına ait muhtasar beyannameler ise kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar her bir döneme ilişkin ayrı bir beyanname ile beyan edilecektir.

D. Geçici Vergi Beyannameleri

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddeleri hükümlerine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilmek üzere yıl içinde dönemler halinde uygulanan geçici vergiye ilişkin beyannameler kanuni sürelerinde verilmemiş olduğundan, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde herhangi bir mahsup işlemine tabi tutulmayacaktır. Dolayısıyla geçmiş dönemlere ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Diğer taraftan Nisan-Mayıs-Haziran 2001 dönemine ait geçici vergi beyannameleri 1/1/2001 _ 30/6/2001 tarihlerini kapsayacak şekilde kümülatif olarak normal süre olan 15/8/2001 tarihine kadar verilecektir.

Özel hesap dönemine sahip kurumlar, mücbir sebep halinin kalktığı tarihten sonra verecekleri geçici vergi beyannamelerini, özel hesap döneminin başından içinde bulunulan geçici vergi döneminin sonuna kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde, geçici vergi döneminin kapandığı ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar vereceklerdir.

E. Katma Değer Vergisi Beyannameleri

1. Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar tek bir katma değer vergisi beyannamesi verilecektir. Üçer aylık vergilendirme dönemine tabi olanlar, mücbir sebebin başladığı tarihten sonra beyan edilmesi gereken dönemler ile 2001 yılının ilk üç aylık (Ocak-Şubat-Mart 2001) dönemini de kapsayan beyannameyi 25/6/2001 tarihine kadar vereceklerdir. 2001 yılının ikinci üç aylık dönemine ait beyanname ise normal zamanı olan 25/7/2001 tarihine kadar verilecektir. Bundan sonraki dönemler itibariyle üçer aylık beyan dönemlerine ilişkin genel uygulamaya devam edilecektir.

2. Bu suretle verilecek toplu katma değer vergisi beyannamesi ekinde, beyanda bulunulan her bir vergilendirme dönemine ait işlemleri gösteren Tebliğ ekindeki (Ek:2) bildirim yer alacaktır. Beyannamenin kapsadığı dönemlerin bir veya birkaçında iade hakkı doğuran işlemleri veya ihraç kaydıyla teslimleri bulunan mükellefler tebliğ ekindeki bildirimi değil, her bir vergilendirme dönemi için ayrı bir katma değer vergisi beyannamesini (veya fotokopisini) bildirim olarak düzenleyeceklerdir. Bu mükelleflerce bildirim olarak kullanılacak beyanname veya fotokopileri için eğitime katkı payı veya özel işlem vergisi tahakkuk ettirilmeyeceği tabiidir. Bildirim veya bildirim olarak kullanılan beyannameler mükellef tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

3. Bildirimin matrah sütununa, farklı oranlara tabi olup olmadığına bakılmaksızın toplam matrah tutarı yazılacak, ancak özel matrah şeklinde matraha dahil olmayan bedeller bu tutara dahil edilmeyecektir. Hesaplanan vergi sütununa, matraha ilgili vergi oranları uygulanmak suretiyle bulunacak vergi tutarı yazılacak, varsa katma değer vergisi beyannamesinin 20 nci satırına yazılması gereken ilave edilecek katma değer vergisi de bu tutara dahil edilecektir. İndirilecek vergi sütununa ise ilgili dönemde yüklenilen vergi ile varsa önceki dönemden devreden vergi toplamı yazılacaktır. Ödenecek ve sonraki döneme devredecek katma değer vergisi tutarlarının ise bu bilgilere göre doldurulacağı tabiidir.

4. Toplu olarak verilecek katma değer vergisi beyannamesindeki 8 inci satıra, bildirimdeki matrah sütununun toplamı, 21 inci satıra bildirimdeki hesaplanan katma değer vergisi sütununun toplamı yazılacaktır. Matrahın oranlara göre dağılımın gösteren satırlar doldurulmayacaktır. Beyannamenin 22 nci satırına, varsa beyanname kapsamına giren dönemden bir önceki döneme ait devreden katma değer vergisi tutarı, 23 üncü satırına beyanname kapsamına giren her bir dönemdeki alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler toplamı, 24 üncü satırına her bir dönemde satışlardan iade edilen, işlemi gerçekleşmeyen veya işleminden vazgeçilen mal ve hizmetler nedeniyle indirilmesi gereken katma değer vergisinin toplamı, 26 ncı satırına ise bu üç satırın toplamı yazılacaktır. Beyannamenin 27 nci satırına bildirimin ödenecek katma değer vergisi sütununun toplamı, 28 inci satıra ise, varsa sadece Mayıs 2001 döneminde sonraki döneme devreden vergi sütununda yer alan tutar yazılacaktır. Toplu beyannamede ödenmesi gereken vergi ile sonraki döneme devreden vergi tutarlarının birlikte yer alması mümkündür.

5. İade hakkı doğuran işlemleri veya ihraç kaydıyla teslimleri bulunması nedeniyle katma değer vergisi beyannamelerini veya fotokopilerini bildirim olarak düzenleyen mükellefler de 25/6/2001 tarihine kadar verecekleri toplu beyannamelerini yukarıdaki esaslara göre düzenleyeceklerdir. Her bir vergilendirme dönemi için düzenlenecek bildirimlerde iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle iade edilecek vergi çıkması halinde iade edilecek vergi tutarları toplamı toplu beyannamenin 29 uncu satırına, tecil edilecek vergi çıkması halinde bunların toplamı toplu beyannamenin 30 uncu satırına yazılacaktır. Toplu beyannamede ödenecek, iade edilecek, tecil edilecek ve sonraki döneme devredecek tutarlarının birlikte yer alması mümkündür.

6. Defter ve belgeleri zayi olan mükelleflerin iade beyanları için 282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğindeki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

7. Yukarıda 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecek işlemlere ilişkin açıklamalar 2, 4 ve 5 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri için de geçerlidir. Bu beyannameler ile beyan edilecek işlemler için de mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden ayın 25 inci günü akşamına kadar birer beyanname verilecektir. Dönemler itibariyle 2, 4 ve 5 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri bildirim olarak düzenlenecek ve verilecek bildirimlerdeki toplam tutarlara göre hesaplanacak vergi beyan edilecektir.

F. Diğer Beyannameler

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi

Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 47/a maddesi uyarınca bir ay içinde gerçekleşen vergiye tabi işlemler bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirilmek zorundadır.

Buna göre, mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar tek bir banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi verilecektir. Bu şekilde verilecek beyannameye, beyanda bulunulan her bir vergilendirme dönemi itibariyle işlemin türü, dönemi, matrah, oran ve vergi tutarlarını ayrı ayrı gösteren bir bildirim eklenecektir. Bu bildirim her bir vergilendirme dönemi için ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi (veya fotokopisi) düzenlenmek suretiyle de yapılabilir. Bildirim olarak kullanılacak beyanname veya fotokopileri için eğitime katkı payı veya özel işlem vergisi tahakkuk ettirilmeyeceği tabiidir. Bildirim veya bildirim olarak kullanılacak beyannameler mükellef tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

2. Damga Vergisi Beyannamesi

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin damga vergisi 20/6/2001 günü akşamına kadar tek bir beyanname ile beyan edilecektir.

3. 2 Numaralı Harç Beyannamesi

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendine göre, bu bentte belirlenen sürede verilmesi gereken ancak mücbir sebep nedeniyle verilemeyen 2 numaralı harç beyannamelerinin, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen 2 ay içerisinde verilmesi ve bu süre içerisinde tapuda cins değişikliği işleminin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4. Belediye Gelirlerine İlişkin Olarak Verilecek Beyannameler

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun;

- 16 ncı maddesine göre ilan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından verilmesi gereken ilan ve reklam vergisi,

- 22 nci maddesine göre verilmesi gereken eğlence vergisi,

- 33 üncü maddesine göre verilmesi gereken haberleşme vergisi,

- 39 uncu maddesinere verilmesi gereken elektrik ve havagazı tüketim vergisi,

- 44 üncü maddesine göre verilmesi gereken yangın sigorta vergisi,

beyannamelerinin, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 20 nci günü akşamına, (haberleşme vergisi beyannamesi ertesi ayın sonuna) kadar toplu olarak verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, ilan ve reklam vergisi ilan ve reklamın yapıldığı yere, türüne ve ebadına göre farklı miktarlarda alındığından, ileride ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi açısından beyannameye; ilan ve reklamın yapıldığı yerler ile ilan ve reklamın türü, yüz ölçümü, adedi, süresi, vergi haddi ve ödenecek vergiye ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir bildirimin eklenmesi gerekmektedir.

5. 1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Verilecek Beyannameler

Noterler, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 ve 119 uncu maddelerine göre mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasında kalan sürede tahsil ettikleri damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedellerini 20/6/2001 günü akşamına kadar tek bir beyanname ile beyan edeceklerdir.

G. Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar ve diğer beyannamelere ait eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergilerinin; mücbir sebep halinin sürdüğü dönemde verilmeyen beyannameler dikkate alınmaksızın bu halin sona ermesi ile verilen beyannamelerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

V. DİĞER HUSUSLAR

282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep hali sona eren mükelleflerle ilgili olarak;

-Afete uğrayan ticari malların kıymet takdiri,

-Fevkalade Amortisman,

-Geçici Takdir Komisyonları,

-Defter ve Belgeleri Tabi Afet Nedeniyle Zayi Olanlar

-Defter ve Belgeleri Zayi Olanların Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespiti,

-Katma Değer Vergisi İndirim ve İadesi,

-Katma Değer Vergisinin Matrahının Tespiti

konularında yapılan düzenlemeler, bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler için de geçerli olacaktır.

Diğer taraftan deprem sonucu defter ve belgeleri zayi olup, 282 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesindeki açıklamalar çerçevesinde zayi belgesi almış olan mükelleflerin, 256 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlemeleri gereken 1999 yılına ilişkin A, B ve C formlarını düzenleme ve Bakanlığımıza gönderme zorunlulukları da bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

EK 1 : MUHTASAR BEYANNAME EKİ İCMAL TABLOSU

EKKATMA DEĞER VERGİSİ BİLDİRİMİ[@]

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, 17/8/1999 tarihinde Marmara Bölgesinde, 12/11/1999 tarihinde Bolu ili ve çevresinde meydana gelen deprem bu bölgelerin ekonomik ve sosyal yapısını geniş oranda etkilemiş ve büyük ölçüde maddi ve manevi zarara yol açmıştır.

Bu afetler nedeniyle vergi kanunlarının uygulanmasına yönelik olarak 277 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış ve Sakarya, Yalova ve Kocaeli illerinin tamamı, Bolu ilinin Düzce, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Cumayeri ilçelerindeki tüm mükellefler ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde depremden zarar gören mükellefler mücbir sebep kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca, mücbir sebep süresinin bittiği tarihin Bakanlığımızca duyurulacağı belirtilmiştir.

282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 12/11/1999 tarihinde Bolu ili ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle Bolu ve Düzce illerinin merkez ve ilçelerinde bulunan mükelleflerin durumu 12/11/1999 tarihinden itibaren mücbir sebep hali kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla da bu bölgedeki mükelleflerin 12/11/1999 tarihinden sonraya rastlayan gerek beyanname verme ve gerekse bu beyannameler üzerinden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar uzamış bulunmaktadır.

Yine aynı Tebliğde Kocaeli ilinin il merkezi ve ilçeleri (Gölcük ve Karamürsel ilçeleri hariç) ile Yalova il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde depremden zarar gören mükellefler için 10/1/2000 tarihi itibariyle mücbir sebep halinin sona erdiği belirtilmiş, mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin daha sonra tespit edileceği belirtilmiş ve mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin yapacakları işlemler açıklanmıştır.

Bu Tebliğ ile yukarıda belirtilen mücbir sebep hali uygulamasına son verilmiş ve konu ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

I. MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİ TARİH

277 ve 282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine göre mücbir sebep hali devam etmekte olan mükelleflerin, mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi mesai saati sonu itibariyle sona ermektedir.

II. BEYANNAME VERME SÜRESİ

31/5/2001 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ait beyannamelerinin verilme süreleri 4605 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan yetki de göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve konuya ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

A. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan yıllık beyannameler

Depremden etkilenen yörelerde bulunan ve bu Tebliğ ile mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi itibariyle sona eren mükelleflerin;

1. 1999 takvim yılına ait olup, 31 Ocak, 29 Şubat ve 31 Mart 2000 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 2000 takvim yılına ait olup, 31 Ocak, 28 Şubat ve 31 Mart 2001 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

2. 1999 hesap dönemine ait olup 30/4/2000, 2000 hesap dönemine ait olup 30/4/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

verilmesi gerekmektedir.

Özel hesap dönemi tayin olunan kurumlardan beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin sona erdiği 31/5/2001 tarihinden önceki bir tarihe rastlayan kurumlar da, bu döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerini 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar vereceklerdir.

Özel hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı 31/5/2001 tarihinden sonraki bir tarihe rastlayan kurumlar ise söz konusu beyannamelerini normal süre olan özel hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde vereceklerdir.

B. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan katma değer vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler

Bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler, mücbir sebep halinin başladığı 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihleri ile sona erdiği 31/5/2001 tarihi arasında verilmesi gereken;

1. Muhtasar beyannamelerini 20/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

2. Katma değer vergisi beyannamelerini 25/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

vereceklerdir.

C. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan emlak ve çevre temizlik vergisi beyannameleri

Depremden etkilenen yerlerde bulunan ve bu Tebliğ ile mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi itibariyle sona eren mükelleflerin; verilme süresi mücbir sebebin başladığı ve sona erdiği tarihler arasına rastlayan emlak vergisi beyannameleri ile verilme süresi aynı tarihler arasına rastlayan katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergisi bildirimlerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Verilme süresi, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı 31/5/2001 tarihinden sonraki tarihlerde sona erecek emlak vergisi beyannameleri ve katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergisi bildirimleri, mükellefler tarafından normal süreleri içinde verilecektir.

D. Diğer Beyannameler

Beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin başladığı ve bittiği tarihler arasına rastlayan diğer beyannamelerden; banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamelerinin 15/6/2001 tarihi, damga vergisi beyannameleri ve belediye gelirlerine ilişkin beyannameler ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesine göre noterlerce verilecek beyannamelerin 20/6/2001 tarihi, 2 numaralı harç beyannamelerinin 31/7/2001 tarihi, veraset yolu ile intikal eden mallar için düzenlenecek veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin 30/9/2001 tarihi, diğer suretle intikal eden mallar için verilecek veraset ve intikal vergisi beyannameleri ile bunlar dışında kalan diğer beyannamelerin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

III. ÖDEME SÜRESİ

Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, bu beyannamelerine göre tahakkuk edecek vergilerini de beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekmektedir. Ancak mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin aynı süre içinde ödenmesi mükellefleri zor durumda bırakabilecektir.

Bu nedenle, Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 576 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde kalan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilecek beyannameler (banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannameleri hariç) üzerine tahakkuk edecek vergi, fon ve payların ödeme süreleri belirlenerek daha sonra bir tebliğle duyurulacaktır.

Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannameleri üzerinde tahakkuk edecek vergi bu Tebliğde belirtilen beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir.

IV. MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİREN DÖNEMLERE AİT BEYANNAMELERİN TANZİM VE VERİLME ŞEKLİ

4605 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, "Maliye Bakanlığı, 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannamelerini bir veya birden fazla beyannamede toplu olarak verdirmeye, bu beyannamelere ilişkin yeni beyanname verme süreleri belirlemeye veya geçici vergi beyannamelerini hiç verdirmemeye yetkilidir. Bu yetki iller, ilçeler veya vergi türleri itibariyle farklı olarak kullanılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu yetki uyarınca, bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin verecekleri beyannamelere ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

A. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde bir takvim yılında elde edilen gelir ertesi yıl beyan edilmektedir. Gerek vergi mevzuatındaki değişiklikler, gerekse her yıla ilişkin istisna ve indirim konularının yanı sıra beyan edilecek gelire uygulanacak vergi tarifesinin hem yıl hem de kazanç türü itibariyle farklılıklar göstermesi nedeniyle birkaç dönemi içeren kazanç ve iratların topluca tek bir beyanname ile bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, her bir takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her yıla ilişkin kazanç ve irat o yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilmekte, arta kalan bir tutar olması halinde bu tutar mükellefin varsa diğer vergi borçlarına mahsup edilmekte veya nakden iade yapılmaktadır.

Tevkif edilen vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilebilmesi için vergi sorumlusunun adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile tevkifata esas kazanç tutarı ve bunlar üzerinden tevkif edilen vergiyi gösteren icmal tablosunun yıllık beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

B. Muhtasar Beyanname

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca kazanç ve iratlardan yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin tek bir muhtasar beyanname verilecektir. Ancak, aynı kazanç ve irat için farklı tevkifat oranları söz konusu olduğundan ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi ve yıllık beyannamenin ekini oluşturan icmal tablosunun daha sağlıklı olması açısından muhtasar beyannameye, farklı tevkifat oranları söz konusu olan kazanç ve iratlar için; kazanç ve iradın türü, dönemi, tutarı, uygulanan tevkifat oranı ve tevkif edilen vergi tutarına ilişkin bilgileri içeren bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan tablonun eklenmesi gerekmektedir.

C. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bir hesap döneminde elde edilen kurum kazancı hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde beyan edilmektedir. Gerek Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler ve gerekse her hesap dönemine ait istisna ve indirim konularının farklı olması nedeniyle birkaç hesap dönemini içeren kurum kazançlarının topluca tek bir beyanname ile beyan edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, her hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 1999 ve 2000 yılı kurum kazançlarına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 94/6'ncı maddesine göre yapılması gereken gelir vergisi tevkifatına ait muhtasar beyannameler ise kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar her bir döneme ilişkin ayrı bir beyanname ile beyan edilecektir.

D. Geçici Vergi Beyannameleri

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddeleri hükümlerine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilmek üzere yıl içinde dönemler halinde uygulanan geçici vergiye ilişkin beyannameler kanuni sürelerinde verilmemiş olduğundan, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde herhangi bir mahsup işlemine tabi tutulmayacaktır. Dolayısıyla geçmiş dönemlere ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Diğer taraftan Nisan-Mayıs-Haziran 2001 dönemine ait geçici vergi beyannameleri 1/1/2001 _ 30/6/2001 tarihlerini kapsayacak şekilde kümülatif olarak normal süre olan 15/8/2001 tarihine kadar verilecektir.

Özel hesap dönemine sahip kurumlar, mücbir sebep halinin kalktığı tarihten sonra verecekleri geçici vergi beyannamelerini, özel hesap döneminin başından içinde bulunulan geçici vergi döneminin sonuna kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde, geçici vergi döneminin kapandığı ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar vereceklerdir.

E. Katma Değer Vergisi Beyannameleri

1. Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar tek bir katma değer vergisi beyannamesi verilecektir. Üçer aylık vergilendirme dönemine tabi olanlar, mücbir sebebin başladığı tarihten sonra beyan edilmesi gereken dönemler ile 2001 yılının ilk üç aylık (Ocak-Şubat-Mart 2001) dönemini de kapsayan beyannameyi 25/6/2001 tarihine kadar vereceklerdir. 2001 yılının ikinci üç aylık dönemine ait beyanname ise normal zamanı olan 25/7/2001 tarihine kadar verilecektir. Bundan sonraki dönemler itibariyle üçer aylık beyan dönemlerine ilişkin genel uygulamaya devam edilecektir.

2. Bu suretle verilecek toplu katma değer vergisi beyannamesi ekinde, beyanda bulunulan her bir vergilendirme dönemine ait işlemleri gösteren Tebliğ ekindeki (Ek:2) bildirim yer alacaktır. Beyannamenin kapsadığı dönemlerin bir veya birkaçında iade hakkı doğuran işlemleri veya ihraç kaydıyla teslimleri bulunan mükellefler tebliğ ekindeki bildirimi değil, her bir vergilendirme dönemi için ayrı bir katma değer vergisi beyannamesini (veya fotokopisini) bildirim olarak düzenleyeceklerdir. Bu mükelleflerce bildirim olarak kullanılacak beyanname veya fotokopileri için eğitime katkı payı veya özel işlem vergisi tahakkuk ettirilmeyeceği tabiidir. Bildirim veya bildirim olarak kullanılan beyannameler mükellef tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

3. Bildirimin matrah sütununa, farklı oranlara tabi olup olmadığına bakılmaksızın toplam matrah tutarı yazılacak, ancak özel matrah şeklinde matraha dahil olmayan bedeller bu tutara dahil edilmeyecektir. Hesaplanan vergi sütununa, matraha ilgili vergi oranları uygulanmak suretiyle bulunacak vergi tutarı yazılacak, varsa katma değer vergisi beyannamesinin 20 nci satırına yazılması gereken ilave edilecek katma değer vergisi de bu tutara dahil edilecektir. İndirilecek vergi sütununa ise ilgili dönemde yüklenilen vergi ile varsa önceki dönemden devreden vergi toplamı yazılacaktır. Ödenecek ve sonraki döneme devredecek katma değer vergisi tutarlarının ise bu bilgilere göre doldurulacağı tabiidir.

4. Toplu olarak verilecek katma değer vergisi beyannamesindeki 8 inci satıra, bildirimdeki matrah sütununun toplamı, 21 inci satıra bildirimdeki hesaplanan katma değer vergisi sütununun toplamı yazılacaktır. Matrahın oranlara göre dağılımın gösteren satırlar doldurulmayacaktır. Beyannamenin 22 nci satırına, varsa beyanname kapsamına giren dönemden bir önceki döneme ait devreden katma değer vergisi tutarı, 23 üncü satırına beyanname kapsamına giren her bir dönemdeki alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler toplamı, 24 üncü satırına her bir dönemde satışlardan iade edilen, işlemi gerçekleşmeyen veya işleminden vazgeçilen mal ve hizmetler nedeniyle indirilmesi gereken katma değer vergisinin toplamı, 26 ncı satırına ise bu üç satırın toplamı yazılacaktır. Beyannamenin 27 nci satırına bildirimin ödenecek katma değer vergisi sütununun toplamı, 28 inci satıra ise, varsa sadece Mayıs 2001 döneminde sonraki döneme devreden vergi sütununda yer alan tutar yazılacaktır. Toplu beyannamede ödenmesi gereken vergi ile sonraki döneme devreden vergi tutarlarının birlikte yer alması mümkündür.

5. İade hakkı doğuran işlemleri veya ihraç kaydıyla teslimleri bulunması nedeniyle katma değer vergisi beyannamelerini veya fotokopilerini bildirim olarak düzenleyen mükellefler de 25/6/2001 tarihine kadar verecekleri toplu beyannamelerini yukarıdaki esaslara göre düzenleyeceklerdir. Her bir vergilendirme dönemi için düzenlenecek bildirimlerde iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle iade edilecek vergi çıkması halinde iade edilecek vergi tutarları toplamı toplu beyannamenin 29 uncu satırına, tecil edilecek vergi çıkması halinde bunların toplamı toplu beyannamenin 30 uncu satırına yazılacaktır. Toplu beyannamede ödenecek, iade edilecek, tecil edilecek ve sonraki döneme devredecek tutarlarının birlikte yer alması mümkündür.

6. Defter ve belgeleri zayi olan mükelleflerin iade beyanları için 282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğindeki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

7. Yukarıda 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecek işlemlere ilişkin açıklamalar 2, 4 ve 5 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri için de geçerlidir. Bu beyannameler ile beyan edilecek işlemler için de mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden ayın 25 inci günü akşamına kadar birer beyanname verilecektir. Dönemler itibariyle 2, 4 ve 5 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri bildirim olarak düzenlenecek ve verilecek bildirimlerdeki toplam tutarlara göre hesaplanacak vergi beyan edilecektir.

F. Diğer Beyannameler

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi

Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 47/a maddesi uyarınca bir ay içinde gerçekleşen vergiye tabi işlemler bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirilmek zorundadır.

Buna göre, mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar tek bir banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi verilecektir. Bu şekilde verilecek beyannameye, beyanda bulunulan her bir vergilendirme dönemi itibariyle işlemin türü, dönemi, matrah, oran ve vergi tutarlarını ayrı ayrı gösteren bir bildirim eklenecektir. Bu bildirim her bir vergilendirme dönemi için ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi (veya fotokopisi) düzenlenmek suretiyle de yapılabilir. Bildirim olarak kullanılacak beyanname veya fotokopileri için eğitime katkı payı veya özel işlem vergisi tahakkuk ettirilmeyeceği tabiidir. Bildirim veya bildirim olarak kullanılacak beyannameler mükellef tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

2. Damga Vergisi Beyannamesi

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin damga vergisi 20/6/2001 günü akşamına kadar tek bir beyanname ile beyan edilecektir.

3. 2 Numaralı Harç Beyannamesi

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendine göre, bu bentte belirlenen sürede verilmesi gereken ancak mücbir sebep nedeniyle verilemeyen 2 numaralı harç beyannamelerinin, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen 2 ay içerisinde verilmesi ve bu süre içerisinde tapuda cins değişikliği işleminin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4. Belediye Gelirlerine İlişkin Olarak Verilecek Beyannameler

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun;

- 16 ncı maddesine göre ilan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından verilmesi gereken ilan ve reklam vergisi,

- 22 nci maddesine göre verilmesi gereken eğlence vergisi,

- 33 üncü maddesine göre verilmesi gereken haberleşme vergisi,

- 39 uncu maddesinere verilmesi gereken elektrik ve havagazı tüketim vergisi,

- 44 üncü maddesine göre verilmesi gereken yangın sigorta vergisi,

beyannamelerinin, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 20 nci günü akşamına, (haberleşme vergisi beyannamesi ertesi ayın sonuna) kadar toplu olarak verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, ilan ve reklam vergisi ilan ve reklamın yapıldığı yere, türüne ve ebadına göre farklı miktarlarda alındığından, ileride ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi açısından beyannameye; ilan ve reklamın yapıldığı yerler ile ilan ve reklamın türü, yüz ölçümü, adedi, süresi, vergi haddi ve ödenecek vergiye ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir bildirimin eklenmesi gerekmektedir.

5. 1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Verilecek Beyannameler

Noterler, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 ve 119 uncu maddelerine göre mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasında kalan sürede tahsil ettikleri damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedellerini 20/6/2001 günü akşamına kadar tek bir beyanname ile beyan edeceklerdir.

G. Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar ve diğer beyannamelere ait eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergilerinin; mücbir sebep halinin sürdüğü dönemde verilmeyen beyannameler dikkate alınmaksızın bu halin sona ermesi ile verilen beyannamelerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

V. DİĞER HUSUSLAR

282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep hali sona eren mükelleflerle ilgili olarak;

-Afete uğrayan ticari malların kıymet takdiri,

-Fevkalade Amortisman,

-Geçici Takdir Komisyonları,

-Defter ve Belgeleri Tabi Afet Nedeniyle Zayi Olanlar

-Defter ve Belgeleri Zayi Olanların Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespiti,

-Katma Değer Vergisi İndirim ve İadesi,

-Katma Değer Vergisinin Matrahının Tespiti

konularında yapılan düzenlemeler, bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler için de geçerli olacaktır.

Diğer taraftan deprem sonucu defter ve belgeleri zayi olup, 282 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesindeki açıklamalar çerçevesinde zayi belgesi almış olan mükelleflerin, 256 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlemeleri gereken 1999 yılına ilişkin A, B ve C formlarını düzenleme ve Bakanlığımıza gönderme zorunlulukları da bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

EK 1 : MUHTASAR BEYANNAME EKİ İCMAL TABLOSU

EKKATMA DEĞER VERGİSİ BİLDİRİMİ[@]

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, 17/8/1999 tarihinde Marmara Bölgesinde, 12/11/1999 tarihinde Bolu ili ve çevresinde meydana gelen deprem bu bölgelerin ekonomik ve sosyal yapısını geniş oranda etkilemiş ve büyük ölçüde maddi ve manevi zarara yol açmıştır.

Bu afetler nedeniyle vergi kanunlarının uygulanmasına yönelik olarak 277 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış ve Sakarya, Yalova ve Kocaeli illerinin tamamı, Bolu ilinin Düzce, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Cumayeri ilçelerindeki tüm mükellefler ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde depremden zarar gören mükellefler mücbir sebep kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca, mücbir sebep süresinin bittiği tarihin Bakanlığımızca duyurulacağı belirtilmiştir.

282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 12/11/1999 tarihinde Bolu ili ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle Bolu ve Düzce illerinin merkez ve ilçelerinde bulunan mükelleflerin durumu 12/11/1999 tarihinden itibaren mücbir sebep hali kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla da bu bölgedeki mükelleflerin 12/11/1999 tarihinden sonraya rastlayan gerek beyanname verme ve gerekse bu beyannameler üzerinden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar uzamış bulunmaktadır.

Yine aynı Tebliğde Kocaeli ilinin il merkezi ve ilçeleri (Gölcük ve Karamürsel ilçeleri hariç) ile Yalova il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde depremden zarar gören mükellefler için 10/1/2000 tarihi itibariyle mücbir sebep halinin sona erdiği belirtilmiş, mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin daha sonra tespit edileceği belirtilmiş ve mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin yapacakları işlemler açıklanmıştır.

Bu Tebliğ ile yukarıda belirtilen mücbir sebep hali uygulamasına son verilmiş ve konu ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

I. MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİ TARİH

277 ve 282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine göre mücbir sebep hali devam etmekte olan mükelleflerin, mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi mesai saati sonu itibariyle sona ermektedir.

II. BEYANNAME VERME SÜRESİ

31/5/2001 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ait beyannamelerinin verilme süreleri 4605 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan yetki de göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve konuya ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

A. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan yıllık beyannameler

Depremden etkilenen yörelerde bulunan ve bu Tebliğ ile mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi itibariyle sona eren mükelleflerin;

1. 1999 takvim yılına ait olup, 31 Ocak, 29 Şubat ve 31 Mart 2000 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 2000 takvim yılına ait olup, 31 Ocak, 28 Şubat ve 31 Mart 2001 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

2. 1999 hesap dönemine ait olup 30/4/2000, 2000 hesap dönemine ait olup 30/4/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

verilmesi gerekmektedir.

Özel hesap dönemi tayin olunan kurumlardan beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin sona erdiği 31/5/2001 tarihinden önceki bir tarihe rastlayan kurumlar da, bu döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerini 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar vereceklerdir.

Özel hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı 31/5/2001 tarihinden sonraki bir tarihe rastlayan kurumlar ise söz konusu beyannamelerini normal süre olan özel hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde vereceklerdir.

B. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan katma değer vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler

Bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler, mücbir sebep halinin başladığı 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihleri ile sona erdiği 31/5/2001 tarihi arasında verilmesi gereken;

1. Muhtasar beyannamelerini 20/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

2. Katma değer vergisi beyannamelerini 25/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

vereceklerdir.

C. Mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan emlak ve çevre temizlik vergisi beyannameleri

Depremden etkilenen yerlerde bulunan ve bu Tebliğ ile mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi itibariyle sona eren mükelleflerin; verilme süresi mücbir sebebin başladığı ve sona erdiği tarihler arasına rastlayan emlak vergisi beyannameleri ile verilme süresi aynı tarihler arasına rastlayan katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergisi bildirimlerinin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Verilme süresi, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı 31/5/2001 tarihinden sonraki tarihlerde sona erecek emlak vergisi beyannameleri ve katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergisi bildirimleri, mükellefler tarafından normal süreleri içinde verilecektir.

D. Diğer Beyannameler

Beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin başladığı ve bittiği tarihler arasına rastlayan diğer beyannamelerden; banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamelerinin 15/6/2001 tarihi, damga vergisi beyannameleri ve belediye gelirlerine ilişkin beyannameler ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesine göre noterlerce verilecek beyannamelerin 20/6/2001 tarihi, 2 numaralı harç beyannamelerinin 31/7/2001 tarihi, veraset yolu ile intikal eden mallar için düzenlenecek veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin 30/9/2001 tarihi, diğer suretle intikal eden mallar için verilecek veraset ve intikal vergisi beyannameleri ile bunlar dışında kalan diğer beyannamelerin 30/6/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

III. ÖDEME SÜRESİ

Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, bu beyannamelerine göre tahakkuk edecek vergilerini de beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekmektedir. Ancak mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin aynı süre içinde ödenmesi mükellefleri zor durumda bırakabilecektir.

Bu nedenle, Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 576 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde kalan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilecek beyannameler (banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannameleri hariç) üzerine tahakkuk edecek vergi, fon ve payların ödeme süreleri belirlenerek daha sonra bir tebliğle duyurulacaktır.

Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannameleri üzerinde tahakkuk edecek vergi bu Tebliğde belirtilen beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir.

IV. MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİREN DÖNEMLERE AİT BEYANNAMELERİN TANZİM VE VERİLME ŞEKLİ

4605 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, "Maliye Bakanlığı, 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannamelerini bir veya birden fazla beyannamede toplu olarak verdirmeye, bu beyannamelere ilişkin yeni beyanname verme süreleri belirlemeye veya geçici vergi beyannamelerini hiç verdirmemeye yetkilidir. Bu yetki iller, ilçeler veya vergi türleri itibariyle farklı olarak kullanılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu yetki uyarınca, bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin verecekleri beyannamelere ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

A. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde bir takvim yılında elde edilen gelir ertesi yıl beyan edilmektedir. Gerek vergi mevzuatındaki değişiklikler, gerekse her yıla ilişkin istisna ve indirim konularının yanı sıra beyan edilecek gelire uygulanacak vergi tarifesinin hem yıl hem de kazanç türü itibariyle farklılıklar göstermesi nedeniyle birkaç dönemi içeren kazanç ve iratların topluca tek bir beyanname ile bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, her bir takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her yıla ilişkin kazanç ve irat o yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilmekte, arta kalan bir tutar olması halinde bu tutar mükellefin varsa diğer vergi borçlarına mahsup edilmekte veya nakden iade yapılmaktadır.

Tevkif edilen vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilebilmesi için vergi sorumlusunun adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile tevkifata esas kazanç tutarı ve bunlar üzerinden tevkif edilen vergiyi gösteren icmal tablosunun yıllık beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

B. Muhtasar Beyanname

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca kazanç ve iratlardan yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin tek bir muhtasar beyanname verilecektir. Ancak, aynı kazanç ve irat için farklı tevkifat oranları söz konusu olduğundan ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi ve yıllık beyannamenin ekini oluşturan icmal tablosunun daha sağlıklı olması açısından muhtasar beyannameye, farklı tevkifat oranları söz konusu olan kazanç ve iratlar için; kazanç ve iradın türü, dönemi, tutarı, uygulanan tevkifat oranı ve tevkif edilen vergi tutarına ilişkin bilgileri içeren bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan tablonun eklenmesi gerekmektedir.

C. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bir hesap döneminde elde edilen kurum kazancı hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde beyan edilmektedir. Gerek Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler ve gerekse her hesap dönemine ait istisna ve indirim konularının farklı olması nedeniyle birkaç hesap dönemini içeren kurum kazançlarının topluca tek bir beyanname ile beyan edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, her hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 1999 ve 2000 yılı kurum kazançlarına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 94/6'ncı maddesine göre yapılması gereken gelir vergisi tevkifatına ait muhtasar beyannameler ise kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar her bir döneme ilişkin ayrı bir beyanname ile beyan edilecektir.

D. Geçici Vergi Beyannameleri

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddeleri hükümlerine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilmek üzere yıl içinde dönemler halinde uygulanan geçici vergiye ilişkin beyannameler kanuni sürelerinde verilmemiş olduğundan, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde herhangi bir mahsup işlemine tabi tutulmayacaktır. Dolayısıyla geçmiş dönemlere ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Diğer taraftan Nisan-Mayıs-Haziran 2001 dönemine ait geçici vergi beyannameleri 1/1/2001 _ 30/6/2001 tarihlerini kapsayacak şekilde kümülatif olarak normal süre olan 15/8/2001 tarihine kadar verilecektir.

Özel hesap dönemine sahip kurumlar, mücbir sebep halinin kalktığı tarihten sonra verecekleri geçici vergi beyannamelerini, özel hesap döneminin başından içinde bulunulan geçici vergi döneminin sonuna kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde, geçici vergi döneminin kapandığı ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar vereceklerdir.

E. Katma Değer Vergisi Beyannameleri

1. Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar tek bir katma değer vergisi beyannamesi verilecektir. Üçer aylık vergilendirme dönemine tabi olanlar, mücbir sebebin başladığı tarihten sonra beyan edilmesi gereken dönemler ile 2001 yılının ilk üç aylık (Ocak-Şubat-Mart 2001) dönemini de kapsayan beyannameyi 25/6/2001 tarihine kadar vereceklerdir. 2001 yılının ikinci üç aylık dönemine ait beyanname ise normal zamanı olan 25/7/2001 tarihine kadar verilecektir. Bundan sonraki dönemler itibariyle üçer aylık beyan dönemlerine ilişkin genel uygulamaya devam edilecektir.

2. Bu suretle verilecek toplu katma değer vergisi beyannamesi ekinde, beyanda bulunulan her bir vergilendirme dönemine ait işlemleri gösteren Tebliğ ekindeki (Ek:2) bildirim yer alacaktır. Beyannamenin kapsadığı dönemlerin bir veya birkaçında iade hakkı doğuran işlemleri veya ihraç kaydıyla teslimleri bulunan mükellefler tebliğ ekindeki bildirimi değil, her bir vergilendirme dönemi için ayrı bir katma değer vergisi beyannamesini (veya fotokopisini) bildirim olarak düzenleyeceklerdir. Bu mükelleflerce bildirim olarak kullanılacak beyanname veya fotokopileri için eğitime katkı payı veya özel işlem vergisi tahakkuk ettirilmeyeceği tabiidir. Bildirim veya bildirim olarak kullanılan beyannameler mükellef tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

3. Bildirimin matrah sütununa, farklı oranlara tabi olup olmadığına bakılmaksızın toplam matrah tutarı yazılacak, ancak özel matrah şeklinde matraha dahil olmayan bedeller bu tutara dahil edilmeyecektir. Hesaplanan vergi sütununa, matraha ilgili vergi oranları uygulanmak suretiyle bulunacak vergi tutarı yazılacak, varsa katma değer vergisi beyannamesinin 20 nci satırına yazılması gereken ilave edilecek katma değer vergisi de bu tutara dahil edilecektir. İndirilecek vergi sütununa ise ilgili dönemde yüklenilen vergi ile varsa önceki dönemden devreden vergi toplamı yazılacaktır. Ödenecek ve sonraki döneme devredecek katma değer vergisi tutarlarının ise bu bilgilere göre doldurulacağı tabiidir.

4. Toplu olarak verilecek katma değer vergisi beyannamesindeki 8 inci satıra, bildirimdeki matrah sütununun toplamı, 21 inci satıra bildirimdeki hesaplanan katma değer vergisi sütununun toplamı yazılacaktır. Matrahın oranlara göre dağılımın gösteren satırlar doldurulmayacaktır. Beyannamenin 22 nci satırına, varsa beyanname kapsamına giren dönemden bir önceki döneme ait devreden katma değer vergisi tutarı, 23 üncü satırına beyanname kapsamına giren her bir dönemdeki alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler toplamı, 24 üncü satırına her bir dönemde satışlardan iade edilen, işlemi gerçekleşmeyen veya işleminden vazgeçilen mal ve hizmetler nedeniyle indirilmesi gereken katma değer vergisinin toplamı, 26 ncı satırına ise bu üç satırın toplamı yazılacaktır. Beyannamenin 27 nci satırına bildirimin ödenecek katma değer vergisi sütununun toplamı, 28 inci satıra ise, varsa sadece Mayıs 2001 döneminde sonraki döneme devreden vergi sütununda yer alan tutar yazılacaktır. Toplu beyannamede ödenmesi gereken vergi ile sonraki döneme devreden vergi tutarlarının birlikte yer alması mümkündür.

5. İade hakkı doğuran işlemleri veya ihraç kaydıyla teslimleri bulunması nedeniyle katma değer vergisi beyannamelerini veya fotokopilerini bildirim olarak düzenleyen mükellefler de 25/6/2001 tarihine kadar verecekleri toplu beyannamelerini yukarıdaki esaslara göre düzenleyeceklerdir. Her bir vergilendirme dönemi için düzenlenecek bildirimlerde iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle iade edilecek vergi çıkması halinde iade edilecek vergi tutarları toplamı toplu beyannamenin 29 uncu satırına, tecil edilecek vergi çıkması halinde bunların toplamı toplu beyannamenin 30 uncu satırına yazılacaktır. Toplu beyannamede ödenecek, iade edilecek, tecil edilecek ve sonraki döneme devredecek tutarlarının birlikte yer alması mümkündür.

6. Defter ve belgeleri zayi olan mükelleflerin iade beyanları için 282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğindeki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

7. Yukarıda 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecek işlemlere ilişkin açıklamalar 2, 4 ve 5 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri için de geçerlidir. Bu beyannameler ile beyan edilecek işlemler için de mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden ayın 25 inci günü akşamına kadar birer beyanname verilecektir. Dönemler itibariyle 2, 4 ve 5 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri bildirim olarak düzenlenecek ve verilecek bildirimlerdeki toplam tutarlara göre hesaplanacak vergi beyan edilecektir.

F. Diğer Beyannameler

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi

Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 47/a maddesi uyarınca bir ay içinde gerçekleşen vergiye tabi işlemler bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirilmek zorundadır.

Buna göre, mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemleri için, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar tek bir banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi verilecektir. Bu şekilde verilecek beyannameye, beyanda bulunulan her bir vergilendirme dönemi itibariyle işlemin türü, dönemi, matrah, oran ve vergi tutarlarını ayrı ayrı gösteren bir bildirim eklenecektir. Bu bildirim her bir vergilendirme dönemi için ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi (veya fotokopisi) düzenlenmek suretiyle de yapılabilir. Bildirim olarak kullanılacak beyanname veya fotokopileri için eğitime katkı payı veya özel işlem vergisi tahakkuk ettirilmeyeceği tabiidir. Bildirim veya bildirim olarak kullanılacak beyannameler mükellef tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

2. Damga Vergisi Beyannamesi

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin damga vergisi 20/6/2001 günü akşamına kadar tek bir beyanname ile beyan edilecektir.

3. 2 Numaralı Harç Beyannamesi

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendine göre, bu bentte belirlenen sürede verilmesi gereken ancak mücbir sebep nedeniyle verilemeyen 2 numaralı harç beyannamelerinin, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen 2 ay içerisinde verilmesi ve bu süre içerisinde tapuda cins değişikliği işleminin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4. Belediye Gelirlerine İlişkin Olarak Verilecek Beyannameler

Mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun;

- 16 ncı maddesine göre ilan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından verilmesi gereken ilan ve reklam vergisi,

- 22 nci maddesine göre verilmesi gereken eğlence vergisi,

- 33 üncü maddesine göre verilmesi gereken haberleşme vergisi,

- 39 uncu maddesinere verilmesi gereken elektrik ve havagazı tüketim vergisi,

- 44 üncü maddesine göre verilmesi gereken yangın sigorta vergisi,

beyannamelerinin, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın 20 nci günü akşamına, (haberleşme vergisi beyannamesi ertesi ayın sonuna) kadar toplu olarak verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, ilan ve reklam vergisi ilan ve reklamın yapıldığı yere, türüne ve ebadına göre farklı miktarlarda alındığından, ileride ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi açısından beyannameye; ilan ve reklamın yapıldığı yerler ile ilan ve reklamın türü, yüz ölçümü, adedi, süresi, vergi haddi ve ödenecek vergiye ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir bildirimin eklenmesi gerekmektedir.

5. 1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Verilecek Beyannameler

Noterler, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 ve 119 uncu maddelerine göre mücbir sebebin vuku bulduğu tarihten önceki vergilendirme dönemi de dahil olmak üzere, mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasında kalan sürede tahsil ettikleri damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedellerini 20/6/2001 günü akşamına kadar tek bir beyanname ile beyan edeceklerdir.

G. Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar ve diğer beyannamelere ait eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergilerinin; mücbir sebep halinin sürdüğü dönemde verilmeyen beyannameler dikkate alınmaksızın bu halin sona ermesi ile verilen beyannamelerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

V. DİĞER HUSUSLAR

282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep hali sona eren mükelleflerle ilgili olarak;

-Afete uğrayan ticari malların kıymet takdiri,

-Fevkalade Amortisman,

-Geçici Takdir Komisyonları,

-Defter ve Belgeleri Tabi Afet Nedeniyle Zayi Olanlar

-Defter ve Belgeleri Zayi Olanların Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespiti,

-Katma Değer Vergisi İndirim ve İadesi,

-Katma Değer Vergisinin Matrahının Tespiti

konularında yapılan düzenlemeler, bu Tebliğ ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler için de geçerli olacaktır.

Diğer taraftan deprem sonucu defter ve belgeleri zayi olup, 282 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesindeki açıklamalar çerçevesinde zayi belgesi almış olan mükelleflerin, 256 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlemeleri gereken 1999 yılına ilişkin A, B ve C formlarını düzenleme ve Bakanlığımıza gönderme zorunlulukları da bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

EK 1 : MUHTASAR BEYANNAME EKİ İCMAL TABLOSU

EKKATMA DEĞER VERGİSİ BİLDİRİMİ[@]

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 30 Mart, 1970 Adı: UID: 1JGXSZQCRRBD2GBC
İçerik:

55 sıra sayılı (Vergi Usul Kanunu) Genel Tebliğe ektir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunununun 315 inci maddesi gereğince belli edilen; 30/12/1961 tarih ve 10997 sayılı Resmî Gazete'de 55 sıra sayılı Genel Tebliğe ekli olarak ilân edilmiş bulunan amortisman listesinin XIX özel tablonun 15 inci "Madenî Eşya, Makine Sanayii" maddesine (e) pozisyonu eklenmiştir.

Bu yeni amortisman nisbeti, mezkûr kanunun 318 inci maddesi uyarınca, tebliğin ilân edildiği hesap döneminden başlıyarak anılan 55 sıra sayılı Genel Tebliğimizdeki açıklamaya göre uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
Amortisman nisbeti
e) Paletli yürüyüş takımı parçalarını imal eden elektrik ve elektronik ölçü, ayar ve hassas işleme tertibatını haiz makine ve tezgâhlar
%12


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

55 sıra sayılı (Vergi Usul Kanunu) Genel Tebliğe ektir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunununun 315 inci maddesi gereğince belli edilen; 30/12/1961 tarih ve 10997 sayılı Resmî Gazete'de 55 sıra sayılı Genel Tebliğe ekli olarak ilân edilmiş bulunan amortisman listesinin XIX özel tablonun 15 inci "Madenî Eşya, Makine Sanayii" maddesine (e) pozisyonu eklenmiştir.

Bu yeni amortisman nisbeti, mezkûr kanunun 318 inci maddesi uyarınca, tebliğin ilân edildiği hesap döneminden başlıyarak anılan 55 sıra sayılı Genel Tebliğimizdeki açıklamaya göre uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
Amortisman nisbeti
e) Paletli yürüyüş takımı parçalarını imal eden elektrik ve elektronik ölçü, ayar ve hassas işleme tertibatını haiz makine ve tezgâhlar
%12


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

55 sıra sayılı (Vergi Usul Kanunu) Genel Tebliğe ektir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunununun 315 inci maddesi gereğince belli edilen; 30/12/1961 tarih ve 10997 sayılı Resmî Gazete'de 55 sıra sayılı Genel Tebliğe ekli olarak ilân edilmiş bulunan amortisman listesinin XIX özel tablonun 15 inci "Madenî Eşya, Makine Sanayii" maddesine (e) pozisyonu eklenmiştir.

Bu yeni amortisman nisbeti, mezkûr kanunun 318 inci maddesi uyarınca, tebliğin ilân edildiği hesap döneminden başlıyarak anılan 55 sıra sayılı Genel Tebliğimizdeki açıklamaya göre uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
Amortisman nisbeti
e) Paletli yürüyüş takımı parçalarını imal eden elektrik ve elektronik ölçü, ayar ve hassas işleme tertibatını haiz makine ve tezgâhlar
%12


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 19824 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 27 Mayıs, 1988 Adı: UID: 1MZT64FA1R56APYY
İçerik:

 

213 Sayılı Kanunun 315. maddesi gereğince tespit edilerek, 18/10/1983 gün ve 18195 sayılı Resmi Gazete'te yayımlanan 153 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli amortisman cetvelinin "E-FİLM AMORTİSMANLARI VE VİDEO KASETLERİ" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Amortisman Oranı

%
"a) Film amortismanları 
Birinci yıl
75
İkinci yıl
25
b) Video Kasetleri 
Birinci yıl
60
İkinci yıl
40"


Yeni amortisman oranları 1/1/1988 tarihinden sonra satın alınan filmler ile bu tarihten sonra imal edilen filmlere uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

213 Sayılı Kanunun 315. maddesi gereğince tespit edilerek, 18/10/1983 gün ve 18195 sayılı Resmi Gazete'te yayımlanan 153 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli amortisman cetvelinin "E-FİLM AMORTİSMANLARI VE VİDEO KASETLERİ" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Amortisman Oranı

%
"a) Film amortismanları 
Birinci yıl
75
İkinci yıl
25
b) Video Kasetleri 
Birinci yıl
60
İkinci yıl
40"


Yeni amortisman oranları 1/1/1988 tarihinden sonra satın alınan filmler ile bu tarihten sonra imal edilen filmlere uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

213 Sayılı Kanunun 315. maddesi gereğince tespit edilerek, 18/10/1983 gün ve 18195 sayılı Resmi Gazete'te yayımlanan 153 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli amortisman cetvelinin "E-FİLM AMORTİSMANLARI VE VİDEO KASETLERİ" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Amortisman Oranı

%
"a) Film amortismanları 
Birinci yıl
75
İkinci yıl
25
b) Video Kasetleri 
Birinci yıl
60
İkinci yıl
40"


Yeni amortisman oranları 1/1/1988 tarihinden sonra satın alınan filmler ile bu tarihten sonra imal edilen filmlere uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 28540 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 26 Ocak, 2013 Adı: UID: 1PMOkPe1NZXpJkxb
İçerik:

 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2012 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancıparalar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2012 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

SIRA NO

DÖVİZLER

KUR (TL)

1

1 Amerikan Doları

 1,7826

2

1 Arjantin Pesosu

 0,36471

3

1 Arnavutluk Leki

 0,01694

4

1 Avustralya Doları

 1,8477

5

1 Azerbaycan Yeni Manatı

 2,2835

6

1 B.A.E.Dirhemi

 0,48766

7

1 Bahama Doları

 1,7912

8

1 Bahreyn Dinarı

 4,7509

9

1 Bangladeş Takası

 0,02244

10

1 Barbados Doları

 0,90010

11

1 Belarus Rublesi

 0,00021

12

1 Bolivya Boliviyanosu

 0,25552

13

1 Botsvana Pulası

 0,22990

14

1 Brezilya Reali

 0,87576

15

1 Bulgar Levası

 1,1924

16

1 Burundi Frangı

 0,00116

17

1 Cezayir Dinarı

 0,02288

18

1 Çek Korunası

 0,09400

19

1 Çin Yuanı

 0,28369

20

1 Danimarka Kronu

 0,31518

21

1 Dominik Pesosu

 0,04484

22

1 Endonezya Rupisi

 0,00019

23

1 Etiyopya Birri

 0,09803

24

1 Fas Dirhemi

 0,21192

25

1 Filipin Pesosu

 0,04362

26

1 Gana Yeni Sedisi

 0,94150

27

1 Guatemala Quetzali

 0,22659

28

1 Guyana Doları

 0,00876

29

1 Güney Afrika Randı

 0,21045

30

1 Güney Kore Wonu

 0,00168

31

1 Güney Sudan Lirası

 0,49074

32

1 Haiti Gourdesi

 0,04250

33

1 Hırvatistan Kunası

 0,31296

34

1 Hindistan Rupisi

 0,03271

35

1 Honduras Lempirası

 0,08996

36

1 Hong Kong Doları

 0,23107

37

1 Irak Dinarı

 0,00154

38

100 İran Riyali

 0,01442

39

1 İngiliz Sterlini

 2,8708

40

1 İsveç Kronu

 0,27219

41

1 İsviçre Frangı

 1,9430

42

1 İzlanda Kronu

 0,01393

43

100 Japon Yeni

 2,0656

44

1 Kanada Doları

 1,7919

45

1 Katar Riyali

 0,49197

46

1 Kazakistan Tengesi

 0,01191

47

1 Kolombiya Pesosu

 0,00101

48

1 Kosta Rika Kolonu

 0,00350

49

1 Kuveyt Dinarı

 6,2781

50

1 Laos Yeni Kipi

 0,00022

51

1 Latviya Latsı

 3,3876

52

1 Lesotho Lotisi

 0,21048

53

1 Liberya Doları

 0,02471

54

1 Libya Dinarı

 1,4193

55

1 Litvanya Litası

 0,68477

56

1 Lübnan Lirası

 0,00119

57

1 Macar Forinti

 0,00812

58

1 Malezya Ringgiti

 0,58498

59

1 Makedonya Dinarı

 0,03795

60

1 Meksika Pesosu

 0,13787

61

1 Mısır Lirası

 0,28942

62

1 Moldova Leyi

 0,14788

63

1 Nepal Rupisi

 0,02045

64

1 Nijerya Nayrası

 0,01148

65

1 Nikaragua Kordobası

 0,07356

66

1 Norveç Kronu

 0,31839

67

1 Özbekistan Somu

 0,00090

68

1 Pakistan Rupisi

 0,01819

69

1 Panama Balboası

 1,7912

70

1 Paraguay Guaranisi

 0,00042

71

1 Peru Yeni Solu

 0,70174

72

1 Polonya Zlotisi

 0,57934

73

1 Rumen Leyi

 0,52599

74

1 Rus Rublesi

 0,05808

75

1 Sırbistan Dinarı

 0,02080

76

1 Singapur Doları

 1,4646

77

1 Somali Şilini

 0,00112

78

1 Srilanka Rupisi

 0,01410

79

1 Sudan Lirası

 0,40571

80

1 Suriye Lirası

 0,02523

81

1 Suudi Arabistan Riyalı

 0,47672

82

1 Şili Pesosu

 0,00373

83

1 Tayland Bahtı

 0,05854

84

1 Tayvan Doları

 0,06163

85

1 Tunus Dinarı

 1,1536

86

1 Ukrayna Hryvnası

 0,22251

87

1 Uruguay Pesosu

 0,09329

88

1 Umman Riyali

 4,6519

89

1 Ürdün Dinarı

 2,5253

90

1 Venezuella Bolivarı Fuerte

 0,41708

91

1 Yemen Riyali

 0,00831

92

1 Yeni İsrail Şekeli

 0,48009

93

1 Yeni Zelanda Doları

 1,4717

94

1 Zambiya Kvaçası

 0,00034

95

1 Euro

 2,3517

 

SIRA NO

EFEKTİFLER

KUR (TL)

1

1 ABD Doları

 1,7814

2

1 Avustralya Doları

 1,8392

3

1 Danimarka Kronu

 0,31496

4

1 İngiliz Sterlini

 2,8688

5

1 İsveç Kronu

 0,27200

6

1 İsviçre Frangı

 1,9401

7

100 Japon Yeni

 2,0580

8

1 Kanada Doları

 1,7853

9

1 Kuveyt Dinarı

 6,1839

10

1 Norveç Kronu

 0,31817

11

1 Suudi Arabistan Riyali

 0,47314

12

1 Euro

 2,3501

İçerik 1:

 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2012 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancıparalar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2012 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

SIRA NO

DÖVİZLER

KUR (TL)

1

1 Amerikan Doları

 1,7826

2

1 Arjantin Pesosu

 0,36471

3

1 Arnavutluk Leki

 0,01694

4

1 Avustralya Doları

 1,8477

5

1 Azerbaycan Yeni Manatı

 2,2835

6

1 B.A.E.Dirhemi

 0,48766

7

1 Bahama Doları

 1,7912

8

1 Bahreyn Dinarı

 4,7509

9

1 Bangladeş Takası

 0,02244

10

1 Barbados Doları

 0,90010

11

1 Belarus Rublesi

 0,00021

12

1 Bolivya Boliviyanosu

 0,25552

13

1 Botsvana Pulası

 0,22990

14

1 Brezilya Reali

 0,87576

15

1 Bulgar Levası

 1,1924

16

1 Burundi Frangı

 0,00116

17

1 Cezayir Dinarı

 0,02288

18

1 Çek Korunası

 0,09400

19

1 Çin Yuanı

 0,28369

20

1 Danimarka Kronu

 0,31518

21

1 Dominik Pesosu

 0,04484

22

1 Endonezya Rupisi

 0,00019

23

1 Etiyopya Birri

 0,09803

24

1 Fas Dirhemi

 0,21192

25

1 Filipin Pesosu

 0,04362

26

1 Gana Yeni Sedisi

 0,94150

27

1 Guatemala Quetzali

 0,22659

28

1 Guyana Doları

 0,00876

29

1 Güney Afrika Randı

 0,21045

30

1 Güney Kore Wonu

 0,00168

31

1 Güney Sudan Lirası

 0,49074

32

1 Haiti Gourdesi

 0,04250

33

1 Hırvatistan Kunası

 0,31296

34

1 Hindistan Rupisi

 0,03271

35

1 Honduras Lempirası

 0,08996

36

1 Hong Kong Doları

 0,23107

37

1 Irak Dinarı

 0,00154

38

100 İran Riyali

 0,01442

39

1 İngiliz Sterlini

 2,8708

40

1 İsveç Kronu

 0,27219

41

1 İsviçre Frangı

 1,9430

42

1 İzlanda Kronu

 0,01393

43

100 Japon Yeni

 2,0656

44

1 Kanada Doları

 1,7919

45

1 Katar Riyali

 0,49197

46

1 Kazakistan Tengesi

 0,01191

47

1 Kolombiya Pesosu

 0,00101

48

1 Kosta Rika Kolonu

 0,00350

49

1 Kuveyt Dinarı

 6,2781

50

1 Laos Yeni Kipi

 0,00022

51

1 Latviya Latsı

 3,3876

52

1 Lesotho Lotisi

 0,21048

53

1 Liberya Doları

 0,02471

54

1 Libya Dinarı

 1,4193

55

1 Litvanya Litası

 0,68477

56

1 Lübnan Lirası

 0,00119

57

1 Macar Forinti

 0,00812

58

1 Malezya Ringgiti

 0,58498

59

1 Makedonya Dinarı

 0,03795

60

1 Meksika Pesosu

 0,13787

61

1 Mısır Lirası

 0,28942

62

1 Moldova Leyi

 0,14788

63

1 Nepal Rupisi

 0,02045

64

1 Nijerya Nayrası

 0,01148

65

1 Nikaragua Kordobası

 0,07356

66

1 Norveç Kronu

 0,31839

67

1 Özbekistan Somu

 0,00090

68

1 Pakistan Rupisi

 0,01819

69

1 Panama Balboası

 1,7912

70

1 Paraguay Guaranisi

 0,00042

71

1 Peru Yeni Solu

 0,70174

72

1 Polonya Zlotisi

 0,57934

73

1 Rumen Leyi

 0,52599

74

1 Rus Rublesi

 0,05808

75

1 Sırbistan Dinarı

 0,02080

76

1 Singapur Doları

 1,4646

77

1 Somali Şilini

 0,00112

78

1 Srilanka Rupisi

 0,01410

79

1 Sudan Lirası

 0,40571

80

1 Suriye Lirası

 0,02523

81

1 Suudi Arabistan Riyalı

 0,47672

82

1 Şili Pesosu

 0,00373

83

1 Tayland Bahtı

 0,05854

84

1 Tayvan Doları

 0,06163

85

1 Tunus Dinarı

 1,1536

86

1 Ukrayna Hryvnası

 0,22251

87

1 Uruguay Pesosu

 0,09329

88

1 Umman Riyali

 4,6519

89

1 Ürdün Dinarı

 2,5253

90

1 Venezuella Bolivarı Fuerte

 0,41708

91

1 Yemen Riyali

 0,00831

92

1 Yeni İsrail Şekeli

 0,48009

93

1 Yeni Zelanda Doları

 1,4717

94

1 Zambiya Kvaçası

 0,00034

95

1 Euro

 2,3517

 

SIRA NO

EFEKTİFLER

KUR (TL)

1

1 ABD Doları

 1,7814

2

1 Avustralya Doları

 1,8392

3

1 Danimarka Kronu

 0,31496

4

1 İngiliz Sterlini

 2,8688

5

1 İsveç Kronu

 0,27200

6

1 İsviçre Frangı

 1,9401

7

100 Japon Yeni

 2,0580

8

1 Kanada Doları

 1,7853

9

1 Kuveyt Dinarı

 6,1839

10

1 Norveç Kronu

 0,31817

11

1 Suudi Arabistan Riyali

 0,47314

12

1 Euro

 2,3501

İçerik 2:

 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2012 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancıparalar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2012 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

SIRA NO

DÖVİZLER

KUR (TL)

1

1 Amerikan Doları

 1,7826

2

1 Arjantin Pesosu

 0,36471

3

1 Arnavutluk Leki

 0,01694

4

1 Avustralya Doları

 1,8477

5

1 Azerbaycan Yeni Manatı

 2,2835

6

1 B.A.E.Dirhemi

 0,48766

7

1 Bahama Doları

 1,7912

8

1 Bahreyn Dinarı

 4,7509

9

1 Bangladeş Takası

 0,02244

10

1 Barbados Doları

 0,90010

11

1 Belarus Rublesi

 0,00021

12

1 Bolivya Boliviyanosu

 0,25552

13

1 Botsvana Pulası

 0,22990

14

1 Brezilya Reali

 0,87576

15

1 Bulgar Levası

 1,1924

16

1 Burundi Frangı

 0,00116

17

1 Cezayir Dinarı

 0,02288

18

1 Çek Korunası

 0,09400

19

1 Çin Yuanı

 0,28369

20

1 Danimarka Kronu

 0,31518

21

1 Dominik Pesosu

 0,04484

22

1 Endonezya Rupisi

 0,00019

23

1 Etiyopya Birri

 0,09803

24

1 Fas Dirhemi

 0,21192

25

1 Filipin Pesosu

 0,04362

26

1 Gana Yeni Sedisi

 0,94150

27

1 Guatemala Quetzali

 0,22659

28

1 Guyana Doları

 0,00876

29

1 Güney Afrika Randı

 0,21045

30

1 Güney Kore Wonu

 0,00168

31

1 Güney Sudan Lirası

 0,49074

32

1 Haiti Gourdesi

 0,04250

33

1 Hırvatistan Kunası

 0,31296

34

1 Hindistan Rupisi

 0,03271

35

1 Honduras Lempirası

 0,08996

36

1 Hong Kong Doları

 0,23107

37

1 Irak Dinarı

 0,00154

38

100 İran Riyali

 0,01442

39

1 İngiliz Sterlini

 2,8708

40

1 İsveç Kronu

 0,27219

41

1 İsviçre Frangı

 1,9430

42

1 İzlanda Kronu

 0,01393

43

100 Japon Yeni

 2,0656

44

1 Kanada Doları

 1,7919

45

1 Katar Riyali

 0,49197

46

1 Kazakistan Tengesi

 0,01191

47

1 Kolombiya Pesosu

 0,00101

48

1 Kosta Rika Kolonu

 0,00350

49

1 Kuveyt Dinarı

 6,2781

50

1 Laos Yeni Kipi

 0,00022

51

1 Latviya Latsı

 3,3876

52

1 Lesotho Lotisi

 0,21048

53

1 Liberya Doları

 0,02471

54

1 Libya Dinarı

 1,4193

55

1 Litvanya Litası

 0,68477

56

1 Lübnan Lirası

 0,00119

57

1 Macar Forinti

 0,00812

58

1 Malezya Ringgiti

 0,58498

59

1 Makedonya Dinarı

 0,03795

60

1 Meksika Pesosu

 0,13787

61

1 Mısır Lirası

 0,28942

62

1 Moldova Leyi

 0,14788

63

1 Nepal Rupisi

 0,02045

64

1 Nijerya Nayrası

 0,01148

65

1 Nikaragua Kordobası

 0,07356

66

1 Norveç Kronu

 0,31839

67

1 Özbekistan Somu

 0,00090

68

1 Pakistan Rupisi

 0,01819

69

1 Panama Balboası

 1,7912

70

1 Paraguay Guaranisi

 0,00042

71

1 Peru Yeni Solu

 0,70174

72

1 Polonya Zlotisi

 0,57934

73

1 Rumen Leyi

 0,52599

74

1 Rus Rublesi

 0,05808

75

1 Sırbistan Dinarı

 0,02080

76

1 Singapur Doları

 1,4646

77

1 Somali Şilini

 0,00112

78

1 Srilanka Rupisi

 0,01410

79

1 Sudan Lirası

 0,40571

80

1 Suriye Lirası

 0,02523

81

1 Suudi Arabistan Riyalı

 0,47672

82

1 Şili Pesosu

 0,00373

83

1 Tayland Bahtı

 0,05854

84

1 Tayvan Doları

 0,06163

85

1 Tunus Dinarı

 1,1536

86

1 Ukrayna Hryvnası

 0,22251

87

1 Uruguay Pesosu

 0,09329

88

1 Umman Riyali

 4,6519

89

1 Ürdün Dinarı

 2,5253

90

1 Venezuella Bolivarı Fuerte

 0,41708

91

1 Yemen Riyali

 0,00831

92

1 Yeni İsrail Şekeli

 0,48009

93

1 Yeni Zelanda Doları

 1,4717

94

1 Zambiya Kvaçası

 0,00034

95

1 Euro

 2,3517

 

SIRA NO

EFEKTİFLER

KUR (TL)

1

1 ABD Doları

 1,7814

2

1 Avustralya Doları

 1,8392

3

1 Danimarka Kronu

 0,31496

4

1 İngiliz Sterlini

 2,8688

5

1 İsveç Kronu

 0,27200

6

1 İsviçre Frangı

 1,9401

7

100 Japon Yeni

 2,0580

8

1 Kanada Doları

 1,7853

9

1 Kuveyt Dinarı

 6,1839

10

1 Norveç Kronu

 0,31817

11

1 Suudi Arabistan Riyali

 0,47314

12

1 Euro

 2,3501

Resmi Gazete No: 17799 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 1 Eylül, 1982 Adı: UID: 1PYG7FAMZ9FTJ5MQ
İçerik:

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan defter ve belge düzenine ait hükümlerde, 29/6/1982 gün ve 17739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2686 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Vergi Usul Kanununun mükerrer 185, 232 ve 233 üncü maddelerinde yapılan bu değişikliklere ilişkin olarak uygulamada doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından günlük perakende satışlarla sair hasılatın topluca yazılabildiği Günlük Kasa Defteri'ne, yapılan değişiklik ile günlük ödemelerin de topluca yazılabilmesine imkan tanınmıştır.

Bundan böyle mükellefler, belgelerine dayanmak suretiyle günlük hasılatları ile günlük ödemelerini bir kalemde Günlük Kasa Defterine yazabileceklerdir.

2. a) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin perakende olarak sattıkları emtia veya yaptıkları iş ve hizmet karşılığında fatura kesmek zorunda oldukları bin liralık had on bin liraya yükseltilmiştir.

Buna göre anılan mükelleflerin on bin lirayı aşan perakende emtia satışları veya yaptıkları iş ve hizmetler karşılığında mutlaka fatura düzenleyerek müşterilerine vermeleri gerekmektedir.

b) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, perakende satışları veya yaptıkları iş ve hizmetler ile ilgili olarak müşteriler tarafından fatura istenilmesi halinde, on bin liralık hadde bakmaksızın fatura vermek zorundadırlar.

Bu durumda, satın alınan emtianın veya yapılan iş ve hizmetin, bedeli on bin liradan az olsa dahi, müşterilerin emtiayı satandan veya iş ve hizmeti yapandan fatura istemeleri halinde de fatura kesilmesi gerekmektedir.

c) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, perakende satışları veya yaptıkları iş ve hizmet karşılığının on bin liranın altında olması ve müşteriler tarafından fatura istenilmemesi halinde ise, bu satışlar veya iş ve hizmetler karşılığında müşterilere perakende satış fişi veya giriş ve yolcu taşıma biletleri vermek zorundadırlar. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş verilmemesi durumunda, perakende satış fişi düzenlenmesi ve müşteriye verilmesi mecburidir.

Başka bir ifade ile, fatura verme mecburiyeti bulunmayan emtia satışlarının veya yapılan iş ve hizmetlerin, perakende satış fışi, makinalı kasa kayıt rulosu veya giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik edilmesi icabetmektedir.

Perakende satış fişi, makinalı kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarının gösterilmesi zorunludur.

d) Ayrıca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin :

_ Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

_ Serbest meslek erbabına,

_ Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara

_ Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

_ Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için, satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermeleri, emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemeleri ve almaları mecburidir.

3. a) İşletme Vergisi mükellefleri tarafından hizmetin ifası anında veya perakende satış sırasında düzenlenerek müşteriye verilen faturaların, bu faturalarda İşletme Vergisinin ayrıca gösterilmesi şartıyle, "Perakende Satış Vesikası" yerine geçmesi esası kabul edilmiştir.

Buna göre faturalarda İşletme Vergisinin ayrıca gösterilmesi ve bu şekilde müşteriye verilmesi halinde İşletme Vergisi Perakende Satış Vesikası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

b) İşletme Vergisi mükellefleri tarafından bu vergiye tabi mal ve hizmetler için Perakende Satış Vesikası düzenlenmesi gerektiğinden bu tür satışlar veya hizmetler için ayrıca perakende satış fişi kesilmiyecek, diğer bir ifade ile İşletme Vergisi Perakende Satış Vesikası, perakende satış fişi yerine geçecektir.

4. Defter ve belge düzenine ilişkin olarak yukarıda açıklanan esaslar dışında 141 ve 143 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.
(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan defter ve belge düzenine ait hükümlerde, 29/6/1982 gün ve 17739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2686 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Vergi Usul Kanununun mükerrer 185, 232 ve 233 üncü maddelerinde yapılan bu değişikliklere ilişkin olarak uygulamada doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından günlük perakende satışlarla sair hasılatın topluca yazılabildiği Günlük Kasa Defteri'ne, yapılan değişiklik ile günlük ödemelerin de topluca yazılabilmesine imkan tanınmıştır.

Bundan böyle mükellefler, belgelerine dayanmak suretiyle günlük hasılatları ile günlük ödemelerini bir kalemde Günlük Kasa Defterine yazabileceklerdir.

2. a) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin perakende olarak sattıkları emtia veya yaptıkları iş ve hizmet karşılığında fatura kesmek zorunda oldukları bin liralık had on bin liraya yükseltilmiştir.

Buna göre anılan mükelleflerin on bin lirayı aşan perakende emtia satışları veya yaptıkları iş ve hizmetler karşılığında mutlaka fatura düzenleyerek müşterilerine vermeleri gerekmektedir.

b) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, perakende satışları veya yaptıkları iş ve hizmetler ile ilgili olarak müşteriler tarafından fatura istenilmesi halinde, on bin liralık hadde bakmaksızın fatura vermek zorundadırlar.

Bu durumda, satın alınan emtianın veya yapılan iş ve hizmetin, bedeli on bin liradan az olsa dahi, müşterilerin emtiayı satandan veya iş ve hizmeti yapandan fatura istemeleri halinde de fatura kesilmesi gerekmektedir.

c) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, perakende satışları veya yaptıkları iş ve hizmet karşılığının on bin liranın altında olması ve müşteriler tarafından fatura istenilmemesi halinde ise, bu satışlar veya iş ve hizmetler karşılığında müşterilere perakende satış fişi veya giriş ve yolcu taşıma biletleri vermek zorundadırlar. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş verilmemesi durumunda, perakende satış fişi düzenlenmesi ve müşteriye verilmesi mecburidir.

Başka bir ifade ile, fatura verme mecburiyeti bulunmayan emtia satışlarının veya yapılan iş ve hizmetlerin, perakende satış fışi, makinalı kasa kayıt rulosu veya giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik edilmesi icabetmektedir.

Perakende satış fişi, makinalı kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarının gösterilmesi zorunludur.

d) Ayrıca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin :

_ Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

_ Serbest meslek erbabına,

_ Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara

_ Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

_ Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için, satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermeleri, emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemeleri ve almaları mecburidir.

3. a) İşletme Vergisi mükellefleri tarafından hizmetin ifası anında veya perakende satış sırasında düzenlenerek müşteriye verilen faturaların, bu faturalarda İşletme Vergisinin ayrıca gösterilmesi şartıyle, "Perakende Satış Vesikası" yerine geçmesi esası kabul edilmiştir.

Buna göre faturalarda İşletme Vergisinin ayrıca gösterilmesi ve bu şekilde müşteriye verilmesi halinde İşletme Vergisi Perakende Satış Vesikası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

b) İşletme Vergisi mükellefleri tarafından bu vergiye tabi mal ve hizmetler için Perakende Satış Vesikası düzenlenmesi gerektiğinden bu tür satışlar veya hizmetler için ayrıca perakende satış fişi kesilmiyecek, diğer bir ifade ile İşletme Vergisi Perakende Satış Vesikası, perakende satış fişi yerine geçecektir.

4. Defter ve belge düzenine ilişkin olarak yukarıda açıklanan esaslar dışında 141 ve 143 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.
(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan defter ve belge düzenine ait hükümlerde, 29/6/1982 gün ve 17739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2686 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Vergi Usul Kanununun mükerrer 185, 232 ve 233 üncü maddelerinde yapılan bu değişikliklere ilişkin olarak uygulamada doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından günlük perakende satışlarla sair hasılatın topluca yazılabildiği Günlük Kasa Defteri'ne, yapılan değişiklik ile günlük ödemelerin de topluca yazılabilmesine imkan tanınmıştır.

Bundan böyle mükellefler, belgelerine dayanmak suretiyle günlük hasılatları ile günlük ödemelerini bir kalemde Günlük Kasa Defterine yazabileceklerdir.

2. a) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin perakende olarak sattıkları emtia veya yaptıkları iş ve hizmet karşılığında fatura kesmek zorunda oldukları bin liralık had on bin liraya yükseltilmiştir.

Buna göre anılan mükelleflerin on bin lirayı aşan perakende emtia satışları veya yaptıkları iş ve hizmetler karşılığında mutlaka fatura düzenleyerek müşterilerine vermeleri gerekmektedir.

b) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, perakende satışları veya yaptıkları iş ve hizmetler ile ilgili olarak müşteriler tarafından fatura istenilmesi halinde, on bin liralık hadde bakmaksızın fatura vermek zorundadırlar.

Bu durumda, satın alınan emtianın veya yapılan iş ve hizmetin, bedeli on bin liradan az olsa dahi, müşterilerin emtiayı satandan veya iş ve hizmeti yapandan fatura istemeleri halinde de fatura kesilmesi gerekmektedir.

c) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, perakende satışları veya yaptıkları iş ve hizmet karşılığının on bin liranın altında olması ve müşteriler tarafından fatura istenilmemesi halinde ise, bu satışlar veya iş ve hizmetler karşılığında müşterilere perakende satış fişi veya giriş ve yolcu taşıma biletleri vermek zorundadırlar. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş verilmemesi durumunda, perakende satış fişi düzenlenmesi ve müşteriye verilmesi mecburidir.

Başka bir ifade ile, fatura verme mecburiyeti bulunmayan emtia satışlarının veya yapılan iş ve hizmetlerin, perakende satış fışi, makinalı kasa kayıt rulosu veya giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik edilmesi icabetmektedir.

Perakende satış fişi, makinalı kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarının gösterilmesi zorunludur.

d) Ayrıca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin :

_ Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

_ Serbest meslek erbabına,

_ Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara

_ Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

_ Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için, satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermeleri, emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemeleri ve almaları mecburidir.

3. a) İşletme Vergisi mükellefleri tarafından hizmetin ifası anında veya perakende satış sırasında düzenlenerek müşteriye verilen faturaların, bu faturalarda İşletme Vergisinin ayrıca gösterilmesi şartıyle, "Perakende Satış Vesikası" yerine geçmesi esası kabul edilmiştir.

Buna göre faturalarda İşletme Vergisinin ayrıca gösterilmesi ve bu şekilde müşteriye verilmesi halinde İşletme Vergisi Perakende Satış Vesikası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

b) İşletme Vergisi mükellefleri tarafından bu vergiye tabi mal ve hizmetler için Perakende Satış Vesikası düzenlenmesi gerektiğinden bu tür satışlar veya hizmetler için ayrıca perakende satış fişi kesilmiyecek, diğer bir ifade ile İşletme Vergisi Perakende Satış Vesikası, perakende satış fişi yerine geçecektir.

4. Defter ve belge düzenine ilişkin olarak yukarıda açıklanan esaslar dışında 141 ve 143 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.
(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 22 Şubat, 1963 Adı: UID: 1ZJ6SVR4J7KQ99Y7
İçerik:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince kaçakçılık veya kusur dolayısiyle kesilen kaçakçılık veya kusur cezasına, aynı kanunun 376 ncı maddesinde yazılı şartların tamamen yerine getirilmesi halinde, birinci defasında üçte iki ve müteakiben üçte bir indirim uygulanacağı malûmdur.

Maddedeki "Birinci defa" tabirinin anlamı konusunda beliren tereddütlere binaen keyfiyet Bakanlığınca tetkik edilmiş ve anılan kanunun mer'iyetinden sonra kesilen ilk kusur veya kaçakçılık cezasının muhatabına tebliğinden önce işlenmiş bütün kusur veya kaçakçılık fiillerine ait cezalar için, maddedeki şartların tahakkuku halinde üçte iki indirim uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını tamimen rica ederim.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince kaçakçılık veya kusur dolayısiyle kesilen kaçakçılık veya kusur cezasına, aynı kanunun 376 ncı maddesinde yazılı şartların tamamen yerine getirilmesi halinde, birinci defasında üçte iki ve müteakiben üçte bir indirim uygulanacağı malûmdur.

Maddedeki "Birinci defa" tabirinin anlamı konusunda beliren tereddütlere binaen keyfiyet Bakanlığınca tetkik edilmiş ve anılan kanunun mer'iyetinden sonra kesilen ilk kusur veya kaçakçılık cezasının muhatabına tebliğinden önce işlenmiş bütün kusur veya kaçakçılık fiillerine ait cezalar için, maddedeki şartların tahakkuku halinde üçte iki indirim uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını tamimen rica ederim.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince kaçakçılık veya kusur dolayısiyle kesilen kaçakçılık veya kusur cezasına, aynı kanunun 376 ncı maddesinde yazılı şartların tamamen yerine getirilmesi halinde, birinci defasında üçte iki ve müteakiben üçte bir indirim uygulanacağı malûmdur.

Maddedeki "Birinci defa" tabirinin anlamı konusunda beliren tereddütlere binaen keyfiyet Bakanlığınca tetkik edilmiş ve anılan kanunun mer'iyetinden sonra kesilen ilk kusur veya kaçakçılık cezasının muhatabına tebliğinden önce işlenmiş bütün kusur veya kaçakçılık fiillerine ait cezalar için, maddedeki şartların tahakkuku halinde üçte iki indirim uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını tamimen rica ederim.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 23803 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 1 Eylül, 1999 Adı: UID: 27YU9CDV25QY4W3L
İçerik:

Marmara Bölgesinde 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem; Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve ilçeleri ile Bolu İlinin Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Çilimli İlçeleri genelinde İstanbul, Eskişehir ve Bursa İllerinin ise belirli bölgelerinde, sosyal ve ticari hayatı olumsuz yönde etkilemiş ve büyük ölçüde maddi ve manevi zarara yol açmıştır. Bu afet nedeniyle vergi kanunlarının uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Mücbir Sebep Hali17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem, Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamına girmektedir.Mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin başladığı tarih ile ortadan kalktığı tarih arasında vergi kanunlarında yazılı süreler işlememektedir. Ancak, belli bir bölge veya bölgenin bir kısmını etkileyen yangın, deprem, su basması gibi genel karakter taşıyan tabii afetlerde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep halinin başlangıç tarihi bilinmekte ise de sona erdiği tarihin tespiti mükellefler yönünden güçlük arz etmektedir. Bu gibi hallerde mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihin diğer bir ifade ile mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca idarece tespit edilmesi gerekmektedir.Bakanlığımız söz konusu yetkiye istinaden 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremin mükellefler üzerindeki etkilerinin biteceği süreyi bir başka ifade ile mücbir sebep halinin kalktığı tarihi ileri bir tarihte belirleyerek duyuracaktır.Depremden yoğun olarak etkilenen Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve İlçeleri, Bolu İlinin Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Çilimli İlçelerinde depremden zarar görmüş olsun olmasın mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükelleflerin, İstanbul, Eskişehir ve Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden ise sadece depremden zarar gören mükelleflerin mücbir sebep halinin bulunduğu kabul edilecektir.Belirtilen yerlerde faaliyet gösteren mükellefler, mücbir sebep hali sayılan süre içerisine rastlayan beyannameleri vermek ve bu beyannamelere göre tahakkuk edecek vergileri ödemek zorunda değillerdir. Ancak dileyen mükelleflerin bu süre içinde beyannamelerini verebilecekleri ve vergilerini ödeyebilecekleri tabiidir.Ayrıca, 1999 yılı Ağustos ayı içerisinde beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin olarak afet tarihinden önce verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden, ancak afet tarihi itibariyle ödeme süresi geçmemiş olan vergiler de mücbir sebep nedeniyle uzayan beyanname verme süresinin son gününe kadar ödenebilecektir.Mücbir sebep hali uygulaması kapsamına giren yerlerdeki mükelleflerin, beyanname verme ve ödeme süreleri 17.8.1999 tarihi ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasına rastlayan vergilerle ilgili olarak aşağıda verilen örnekleri dikkate almaları gerekmektedir.Örnek : 1Dayanıklı tüketim malı ticareti ile uğraşan Bay (B)'nin, gelir vergisi yönünden Sakarya _ Gümrükönü Vergi Dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Mükellef, 25.8.1999 tarihine kadar vermesi gereken Temmuz/1999 dönemi katma değer vergisi beyannamesini deprem nedeniyle verememiştir. Bu mükellefin, mücbir sebebin devam ettiği sürece beyanname vermesi söz konusu olmayacaktır.Örnek : 2Kanuni merkezi Ankara'da bulunan (X) Anonim Şirketinin, kurumlar vergisi yönünden Kızılbey Vergi Dairesinde, Kocaeli İlinde bulunan üretim tesisi nedeniyle gelir vergisi tevkifatı açısından da Kocaeli - Alemdar Vergi Dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Bu mükellef, Ağustos / 1999 dönemine ilişkin olarak gerek katma değer vergisi beyannamesi gerek muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine şu şekilde beyanda bulunacaktır.- Katma değer vergisi beyannamesi, mükellefin bağlı bulunduğu Kızılbey Vergi Dairesine Kocaeli'ndeki üretim tesisine ilişkin sonuçlar da dahil edilmek üzere kanuni süre olan 27.9.1999 ( 25.9.1999 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) günü mesai saati sonuna kadar verilecektir. Ancak üretim tesisinin depremden zarar görmesi veya deprem nedeniyle belgelere ulaşılamaması, belgelerin zayi olması veya bu belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde 27.9.1999 günü mesai sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamesine, üretim tesisine ilişkin sonuçlar dahil edilmeyebilecektir. Mücbir sebep nedeniyle uzayan beyanname verme süresi içinde defter ve belgelere ulaşılması veya takdir komisyonundan karar çıkması halinde gerekli düzeltmeyi içeren beyanname bu kayıtlara dayanılarak tanzim edilecek ve mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde verilecektir. Bu beyannameye istinaden tarh edilecek ilave vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.Öte yandan, mücbir sebep nedeniyle uzayacak beyanname verme süresi içinde defter ve belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde mükellefçe mücbir sebep nedeniyle uzayan süre sonuna kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine başvurularak üretim tesisinin faaliyetlerine ilişkin katma değer vergisi matrahının takdiri talep edilecektir. Takdir komisyonu kararının mükellefe tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde düzeltme beyannamesi verilecek, bu beyan üzerine ödenmesi gereken bir verginin tahakkuk etmesi halinde aynı sürede ödeme yapılacaktır.- Kocaeli'nde bulunan üretim tesisinde çalışan ücretlilere ilişkin olup 20.9.1999 günü mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken Ağustos / 1999 dönemine ilişkin muhtasar beyanname ise mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde Alemdar Vergi Dairesine verilecektir. Ancak mücbir sebep nedeniyle uzayacak süre içinde muhtasar beyannamenin hazırlanması için gerekli belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde yukarıda belirtildiği üzere bu sürenin sonunda mükellefçe matrah takdiri için ilgili vergi dairesine başvurulacak, takdir komisyonu kararının kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde düzeltme beyannamesi verilecek, bu beyan üzerine ödenmesi gereken bir verginin tahakkuk etmesi halinde aynı sürede ödeme yapılacaktır.Örnek : 3Kanuni merkezi Sakarya'da bulunan (Y) Limited Şirketi kurumlar vergisi yönünden Sakarya - Gümrükönü Vergi Dairesine, Konya'da bulunan şubesi nedeniyle de gelir vergisi tevkifatı açısından Konya - Meram Vergi Dairesine kayıtlıdır. Bu mükellef, Ağustos/1999 dönemine ilişkin olarak gerek muhtasar gerek katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine şu şekilde beyanda bulunacaktır.- Konya'da bulunan şubede çalışan ücretlilere ilişkin Ağustos / 1999 dönemi muhtasar beyannamesi, Konya Şubesinin depremden zarar görmemiş ve beyannamenin burada hazırlanacak olması nedeniyle kanuni süre olan 20.9.1999 günü mesai saati sonuna kadar Meram Vergi Dairesine verilecektir.-Kanuni merkezi Sakarya'da bulunan Kurum, mücbir sebep hali devam ettiğinden, mücbir sebep hali devam ettiği sürece Ağustos/1999 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesini vermesi söz konusu olmayacaktır. Mükellef, katma değer vergisi beyannamesini ilerde mücbir sebebin sona erdiği tarih belirlendiğinde işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde bağlı bulunduğu Gümrükönü Vergi Dairesine verecektir.Bu beyanname;a) Mükellefin mücbir sebep nedeniyle uzayan süre içinde defter ve belgelerine ulaşabilmesi halinde bu bilgilere dayanılarak düzenlenecektir.b) Mükellefin mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi sonuna kadar, defter ve belgelerine ulaşamaması, belgelerinin zayi olması veya bu belgelere ulaşamayacağını anlaması halinde bu süre içerisinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurarak Sakarya İlindeki faaliyetlerine ilişkin katma değer vergisi matrahının takdirini talep etmesi gerekmektedir. Mükellef, takdir komisyonu kararının kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde, takdir edilen bir matraha Konya'da bulunan şubeye ilişkin faaliyet sonuçlarını da dahil etmek suretiyle beyanname düzenleyecektir.Örnek : 4Kocaeli İli Alemdar Vergi Dairesi mükellefi (A) Mayıs-Haziran-Temmuz / 1999 dönemine ilişkin olup 20.8.1999 tarihi mesai saati bitimine kadar verilmesi gereken 3 aylık muhtasar beyannamesini, deprem tarihinden önce 15.8.1999 tarihinde vererek tahakkuk işlemini yaptırmış, ancak bu beyannameye istinaden tahakkuk eden vergiyi 17.8.1999 tarihi itibariyle ödememiştir.Bu durumda mükellef, mücbir sebep nedeniyle uzayacak muhtasar beyanname verme süresinin son gününe kadar borcunu ödeyebilecektir.2. Yıllık Faaliyetlere İlişkin Bildirim Formları- Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve İlçelerinde, Bolu İlinin Düzce, Gümüşova, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli İlçelerinde gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükelleflerin,- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı yukarıda sayılan il ve ilçeler dışında bulunan mükelleflerden depremden zarar görenlerin;256 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1998 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlemeleri gereken A, B ve C formlarını düzenleme ve Bakanlığımıza gönderme zorunlulukları kaldırılmıştır.3. Diğer konularVergi Usul Kanununda tabii afetlere uğrayan mükelleflerle ilgili olarak yer alan terkin, fevkalade amortisman ve kıymeti düşen mallara ilişkin olarak yapılacak işlemler konusunda Bakanlığımızca daha sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır.Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Marmara Bölgesinde 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem; Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve ilçeleri ile Bolu İlinin Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Çilimli İlçeleri genelinde İstanbul, Eskişehir ve Bursa İllerinin ise belirli bölgelerinde, sosyal ve ticari hayatı olumsuz yönde etkilemiş ve büyük ölçüde maddi ve manevi zarara yol açmıştır. Bu afet nedeniyle vergi kanunlarının uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Mücbir Sebep Hali17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem, Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamına girmektedir.Mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin başladığı tarih ile ortadan kalktığı tarih arasında vergi kanunlarında yazılı süreler işlememektedir. Ancak, belli bir bölge veya bölgenin bir kısmını etkileyen yangın, deprem, su basması gibi genel karakter taşıyan tabii afetlerde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep halinin başlangıç tarihi bilinmekte ise de sona erdiği tarihin tespiti mükellefler yönünden güçlük arz etmektedir. Bu gibi hallerde mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihin diğer bir ifade ile mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca idarece tespit edilmesi gerekmektedir.Bakanlığımız söz konusu yetkiye istinaden 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremin mükellefler üzerindeki etkilerinin biteceği süreyi bir başka ifade ile mücbir sebep halinin kalktığı tarihi ileri bir tarihte belirleyerek duyuracaktır.Depremden yoğun olarak etkilenen Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve İlçeleri, Bolu İlinin Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Çilimli İlçelerinde depremden zarar görmüş olsun olmasın mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükelleflerin, İstanbul, Eskişehir ve Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden ise sadece depremden zarar gören mükelleflerin mücbir sebep halinin bulunduğu kabul edilecektir.Belirtilen yerlerde faaliyet gösteren mükellefler, mücbir sebep hali sayılan süre içerisine rastlayan beyannameleri vermek ve bu beyannamelere göre tahakkuk edecek vergileri ödemek zorunda değillerdir. Ancak dileyen mükelleflerin bu süre içinde beyannamelerini verebilecekleri ve vergilerini ödeyebilecekleri tabiidir.Ayrıca, 1999 yılı Ağustos ayı içerisinde beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin olarak afet tarihinden önce verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden, ancak afet tarihi itibariyle ödeme süresi geçmemiş olan vergiler de mücbir sebep nedeniyle uzayan beyanname verme süresinin son gününe kadar ödenebilecektir.Mücbir sebep hali uygulaması kapsamına giren yerlerdeki mükelleflerin, beyanname verme ve ödeme süreleri 17.8.1999 tarihi ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasına rastlayan vergilerle ilgili olarak aşağıda verilen örnekleri dikkate almaları gerekmektedir.Örnek : 1Dayanıklı tüketim malı ticareti ile uğraşan Bay (B)'nin, gelir vergisi yönünden Sakarya _ Gümrükönü Vergi Dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Mükellef, 25.8.1999 tarihine kadar vermesi gereken Temmuz/1999 dönemi katma değer vergisi beyannamesini deprem nedeniyle verememiştir. Bu mükellefin, mücbir sebebin devam ettiği sürece beyanname vermesi söz konusu olmayacaktır.Örnek : 2Kanuni merkezi Ankara'da bulunan (X) Anonim Şirketinin, kurumlar vergisi yönünden Kızılbey Vergi Dairesinde, Kocaeli İlinde bulunan üretim tesisi nedeniyle gelir vergisi tevkifatı açısından da Kocaeli - Alemdar Vergi Dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Bu mükellef, Ağustos / 1999 dönemine ilişkin olarak gerek katma değer vergisi beyannamesi gerek muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine şu şekilde beyanda bulunacaktır.- Katma değer vergisi beyannamesi, mükellefin bağlı bulunduğu Kızılbey Vergi Dairesine Kocaeli'ndeki üretim tesisine ilişkin sonuçlar da dahil edilmek üzere kanuni süre olan 27.9.1999 ( 25.9.1999 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) günü mesai saati sonuna kadar verilecektir. Ancak üretim tesisinin depremden zarar görmesi veya deprem nedeniyle belgelere ulaşılamaması, belgelerin zayi olması veya bu belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde 27.9.1999 günü mesai sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamesine, üretim tesisine ilişkin sonuçlar dahil edilmeyebilecektir. Mücbir sebep nedeniyle uzayan beyanname verme süresi içinde defter ve belgelere ulaşılması veya takdir komisyonundan karar çıkması halinde gerekli düzeltmeyi içeren beyanname bu kayıtlara dayanılarak tanzim edilecek ve mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde verilecektir. Bu beyannameye istinaden tarh edilecek ilave vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.Öte yandan, mücbir sebep nedeniyle uzayacak beyanname verme süresi içinde defter ve belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde mükellefçe mücbir sebep nedeniyle uzayan süre sonuna kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine başvurularak üretim tesisinin faaliyetlerine ilişkin katma değer vergisi matrahının takdiri talep edilecektir. Takdir komisyonu kararının mükellefe tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde düzeltme beyannamesi verilecek, bu beyan üzerine ödenmesi gereken bir verginin tahakkuk etmesi halinde aynı sürede ödeme yapılacaktır.- Kocaeli'nde bulunan üretim tesisinde çalışan ücretlilere ilişkin olup 20.9.1999 günü mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken Ağustos / 1999 dönemine ilişkin muhtasar beyanname ise mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde Alemdar Vergi Dairesine verilecektir. Ancak mücbir sebep nedeniyle uzayacak süre içinde muhtasar beyannamenin hazırlanması için gerekli belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde yukarıda belirtildiği üzere bu sürenin sonunda mükellefçe matrah takdiri için ilgili vergi dairesine başvurulacak, takdir komisyonu kararının kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde düzeltme beyannamesi verilecek, bu beyan üzerine ödenmesi gereken bir verginin tahakkuk etmesi halinde aynı sürede ödeme yapılacaktır.Örnek : 3Kanuni merkezi Sakarya'da bulunan (Y) Limited Şirketi kurumlar vergisi yönünden Sakarya - Gümrükönü Vergi Dairesine, Konya'da bulunan şubesi nedeniyle de gelir vergisi tevkifatı açısından Konya - Meram Vergi Dairesine kayıtlıdır. Bu mükellef, Ağustos/1999 dönemine ilişkin olarak gerek muhtasar gerek katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine şu şekilde beyanda bulunacaktır.- Konya'da bulunan şubede çalışan ücretlilere ilişkin Ağustos / 1999 dönemi muhtasar beyannamesi, Konya Şubesinin depremden zarar görmemiş ve beyannamenin burada hazırlanacak olması nedeniyle kanuni süre olan 20.9.1999 günü mesai saati sonuna kadar Meram Vergi Dairesine verilecektir.-Kanuni merkezi Sakarya'da bulunan Kurum, mücbir sebep hali devam ettiğinden, mücbir sebep hali devam ettiği sürece Ağustos/1999 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesini vermesi söz konusu olmayacaktır. Mükellef, katma değer vergisi beyannamesini ilerde mücbir sebebin sona erdiği tarih belirlendiğinde işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde bağlı bulunduğu Gümrükönü Vergi Dairesine verecektir.Bu beyanname;a) Mükellefin mücbir sebep nedeniyle uzayan süre içinde defter ve belgelerine ulaşabilmesi halinde bu bilgilere dayanılarak düzenlenecektir.b) Mükellefin mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi sonuna kadar, defter ve belgelerine ulaşamaması, belgelerinin zayi olması veya bu belgelere ulaşamayacağını anlaması halinde bu süre içerisinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurarak Sakarya İlindeki faaliyetlerine ilişkin katma değer vergisi matrahının takdirini talep etmesi gerekmektedir. Mükellef, takdir komisyonu kararının kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde, takdir edilen bir matraha Konya'da bulunan şubeye ilişkin faaliyet sonuçlarını da dahil etmek suretiyle beyanname düzenleyecektir.Örnek : 4Kocaeli İli Alemdar Vergi Dairesi mükellefi (A) Mayıs-Haziran-Temmuz / 1999 dönemine ilişkin olup 20.8.1999 tarihi mesai saati bitimine kadar verilmesi gereken 3 aylık muhtasar beyannamesini, deprem tarihinden önce 15.8.1999 tarihinde vererek tahakkuk işlemini yaptırmış, ancak bu beyannameye istinaden tahakkuk eden vergiyi 17.8.1999 tarihi itibariyle ödememiştir.Bu durumda mükellef, mücbir sebep nedeniyle uzayacak muhtasar beyanname verme süresinin son gününe kadar borcunu ödeyebilecektir.2. Yıllık Faaliyetlere İlişkin Bildirim Formları- Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve İlçelerinde, Bolu İlinin Düzce, Gümüşova, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli İlçelerinde gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükelleflerin,- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı yukarıda sayılan il ve ilçeler dışında bulunan mükelleflerden depremden zarar görenlerin;256 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1998 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlemeleri gereken A, B ve C formlarını düzenleme ve Bakanlığımıza gönderme zorunlulukları kaldırılmıştır.3. Diğer konularVergi Usul Kanununda tabii afetlere uğrayan mükelleflerle ilgili olarak yer alan terkin, fevkalade amortisman ve kıymeti düşen mallara ilişkin olarak yapılacak işlemler konusunda Bakanlığımızca daha sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır.Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Marmara Bölgesinde 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem; Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve ilçeleri ile Bolu İlinin Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Çilimli İlçeleri genelinde İstanbul, Eskişehir ve Bursa İllerinin ise belirli bölgelerinde, sosyal ve ticari hayatı olumsuz yönde etkilemiş ve büyük ölçüde maddi ve manevi zarara yol açmıştır. Bu afet nedeniyle vergi kanunlarının uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Mücbir Sebep Hali17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem, Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamına girmektedir.Mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin başladığı tarih ile ortadan kalktığı tarih arasında vergi kanunlarında yazılı süreler işlememektedir. Ancak, belli bir bölge veya bölgenin bir kısmını etkileyen yangın, deprem, su basması gibi genel karakter taşıyan tabii afetlerde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep halinin başlangıç tarihi bilinmekte ise de sona erdiği tarihin tespiti mükellefler yönünden güçlük arz etmektedir. Bu gibi hallerde mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihin diğer bir ifade ile mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca idarece tespit edilmesi gerekmektedir.Bakanlığımız söz konusu yetkiye istinaden 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremin mükellefler üzerindeki etkilerinin biteceği süreyi bir başka ifade ile mücbir sebep halinin kalktığı tarihi ileri bir tarihte belirleyerek duyuracaktır.Depremden yoğun olarak etkilenen Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve İlçeleri, Bolu İlinin Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Çilimli İlçelerinde depremden zarar görmüş olsun olmasın mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükelleflerin, İstanbul, Eskişehir ve Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden ise sadece depremden zarar gören mükelleflerin mücbir sebep halinin bulunduğu kabul edilecektir.Belirtilen yerlerde faaliyet gösteren mükellefler, mücbir sebep hali sayılan süre içerisine rastlayan beyannameleri vermek ve bu beyannamelere göre tahakkuk edecek vergileri ödemek zorunda değillerdir. Ancak dileyen mükelleflerin bu süre içinde beyannamelerini verebilecekleri ve vergilerini ödeyebilecekleri tabiidir.Ayrıca, 1999 yılı Ağustos ayı içerisinde beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin olarak afet tarihinden önce verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden, ancak afet tarihi itibariyle ödeme süresi geçmemiş olan vergiler de mücbir sebep nedeniyle uzayan beyanname verme süresinin son gününe kadar ödenebilecektir.Mücbir sebep hali uygulaması kapsamına giren yerlerdeki mükelleflerin, beyanname verme ve ödeme süreleri 17.8.1999 tarihi ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasına rastlayan vergilerle ilgili olarak aşağıda verilen örnekleri dikkate almaları gerekmektedir.Örnek : 1Dayanıklı tüketim malı ticareti ile uğraşan Bay (B)'nin, gelir vergisi yönünden Sakarya _ Gümrükönü Vergi Dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Mükellef, 25.8.1999 tarihine kadar vermesi gereken Temmuz/1999 dönemi katma değer vergisi beyannamesini deprem nedeniyle verememiştir. Bu mükellefin, mücbir sebebin devam ettiği sürece beyanname vermesi söz konusu olmayacaktır.Örnek : 2Kanuni merkezi Ankara'da bulunan (X) Anonim Şirketinin, kurumlar vergisi yönünden Kızılbey Vergi Dairesinde, Kocaeli İlinde bulunan üretim tesisi nedeniyle gelir vergisi tevkifatı açısından da Kocaeli - Alemdar Vergi Dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Bu mükellef, Ağustos / 1999 dönemine ilişkin olarak gerek katma değer vergisi beyannamesi gerek muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine şu şekilde beyanda bulunacaktır.- Katma değer vergisi beyannamesi, mükellefin bağlı bulunduğu Kızılbey Vergi Dairesine Kocaeli'ndeki üretim tesisine ilişkin sonuçlar da dahil edilmek üzere kanuni süre olan 27.9.1999 ( 25.9.1999 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) günü mesai saati sonuna kadar verilecektir. Ancak üretim tesisinin depremden zarar görmesi veya deprem nedeniyle belgelere ulaşılamaması, belgelerin zayi olması veya bu belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde 27.9.1999 günü mesai sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamesine, üretim tesisine ilişkin sonuçlar dahil edilmeyebilecektir. Mücbir sebep nedeniyle uzayan beyanname verme süresi içinde defter ve belgelere ulaşılması veya takdir komisyonundan karar çıkması halinde gerekli düzeltmeyi içeren beyanname bu kayıtlara dayanılarak tanzim edilecek ve mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde verilecektir. Bu beyannameye istinaden tarh edilecek ilave vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.Öte yandan, mücbir sebep nedeniyle uzayacak beyanname verme süresi içinde defter ve belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde mükellefçe mücbir sebep nedeniyle uzayan süre sonuna kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine başvurularak üretim tesisinin faaliyetlerine ilişkin katma değer vergisi matrahının takdiri talep edilecektir. Takdir komisyonu kararının mükellefe tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde düzeltme beyannamesi verilecek, bu beyan üzerine ödenmesi gereken bir verginin tahakkuk etmesi halinde aynı sürede ödeme yapılacaktır.- Kocaeli'nde bulunan üretim tesisinde çalışan ücretlilere ilişkin olup 20.9.1999 günü mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken Ağustos / 1999 dönemine ilişkin muhtasar beyanname ise mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde Alemdar Vergi Dairesine verilecektir. Ancak mücbir sebep nedeniyle uzayacak süre içinde muhtasar beyannamenin hazırlanması için gerekli belgelere ulaşılamayacağının anlaşılması halinde yukarıda belirtildiği üzere bu sürenin sonunda mükellefçe matrah takdiri için ilgili vergi dairesine başvurulacak, takdir komisyonu kararının kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde düzeltme beyannamesi verilecek, bu beyan üzerine ödenmesi gereken bir verginin tahakkuk etmesi halinde aynı sürede ödeme yapılacaktır.Örnek : 3Kanuni merkezi Sakarya'da bulunan (Y) Limited Şirketi kurumlar vergisi yönünden Sakarya - Gümrükönü Vergi Dairesine, Konya'da bulunan şubesi nedeniyle de gelir vergisi tevkifatı açısından Konya - Meram Vergi Dairesine kayıtlıdır. Bu mükellef, Ağustos/1999 dönemine ilişkin olarak gerek muhtasar gerek katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine şu şekilde beyanda bulunacaktır.- Konya'da bulunan şubede çalışan ücretlilere ilişkin Ağustos / 1999 dönemi muhtasar beyannamesi, Konya Şubesinin depremden zarar görmemiş ve beyannamenin burada hazırlanacak olması nedeniyle kanuni süre olan 20.9.1999 günü mesai saati sonuna kadar Meram Vergi Dairesine verilecektir.-Kanuni merkezi Sakarya'da bulunan Kurum, mücbir sebep hali devam ettiğinden, mücbir sebep hali devam ettiği sürece Ağustos/1999 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesini vermesi söz konusu olmayacaktır. Mükellef, katma değer vergisi beyannamesini ilerde mücbir sebebin sona erdiği tarih belirlendiğinde işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi içinde bağlı bulunduğu Gümrükönü Vergi Dairesine verecektir.Bu beyanname;a) Mükellefin mücbir sebep nedeniyle uzayan süre içinde defter ve belgelerine ulaşabilmesi halinde bu bilgilere dayanılarak düzenlenecektir.b) Mükellefin mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak beyanname verme süresi sonuna kadar, defter ve belgelerine ulaşamaması, belgelerinin zayi olması veya bu belgelere ulaşamayacağını anlaması halinde bu süre içerisinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurarak Sakarya İlindeki faaliyetlerine ilişkin katma değer vergisi matrahının takdirini talep etmesi gerekmektedir. Mükellef, takdir komisyonu kararının kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde, takdir edilen bir matraha Konya'da bulunan şubeye ilişkin faaliyet sonuçlarını da dahil etmek suretiyle beyanname düzenleyecektir.Örnek : 4Kocaeli İli Alemdar Vergi Dairesi mükellefi (A) Mayıs-Haziran-Temmuz / 1999 dönemine ilişkin olup 20.8.1999 tarihi mesai saati bitimine kadar verilmesi gereken 3 aylık muhtasar beyannamesini, deprem tarihinden önce 15.8.1999 tarihinde vererek tahakkuk işlemini yaptırmış, ancak bu beyannameye istinaden tahakkuk eden vergiyi 17.8.1999 tarihi itibariyle ödememiştir.Bu durumda mükellef, mücbir sebep nedeniyle uzayacak muhtasar beyanname verme süresinin son gününe kadar borcunu ödeyebilecektir.2. Yıllık Faaliyetlere İlişkin Bildirim Formları- Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve İlçelerinde, Bolu İlinin Düzce, Gümüşova, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli İlçelerinde gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükelleflerin,- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı yukarıda sayılan il ve ilçeler dışında bulunan mükelleflerden depremden zarar görenlerin;256 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1998 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlemeleri gereken A, B ve C formlarını düzenleme ve Bakanlığımıza gönderme zorunlulukları kaldırılmıştır.3. Diğer konularVergi Usul Kanununda tabii afetlere uğrayan mükelleflerle ilgili olarak yer alan terkin, fevkalade amortisman ve kıymeti düşen mallara ilişkin olarak yapılacak işlemler konusunda Bakanlığımızca daha sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır.Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 22 Aralık, 1950 Adı: UID: 2BZ1L6WIXX1OBM68
İçerik:
İZAHAT :

1. Her bir sanat ve iş kolunda kullanılan amortismana tabi kıymetler için uygulanacak amortisman nispetleri o sanat ve iş koluna ait tabloda gösterilmiştir.

2. Muhtelif sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler müşterek mahiyette genel tabloda toplanmış ve bunlara ait amortisman nispetleri bu tabloda belirtilmiştir.

3. Gerek taallûk eylediği sanat ve iş koluna ait özel tablosunda gerekse genel tabloda amortisman nispeti yazılı olmayıp 5432 sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi bulunan kıymetlere uygulanacak amortisman nispetleri bu kıymetlerin özel veya genel tablolarda yazılı aynı mahiyetteki benzerleri için gösterilen miktarlardır.

4. Özel tablosu mevcut olmayan sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler için genel tabloda da amortisman nispeti gösterilmemiş olması halinde, bu kabîl kıymetler için uygulanacak amortisman nispeti, o sanat ve iş kolunun mahiyeti itibariyle benzeri sanat ve iş koluna ait özel tabloda aynı mahiyetteki kıymet için gösterilen miktardır.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

EK 1: UMUMİ TABLO

EK 2: TABLO I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII

EK 3: TABLO XIV

EK 4: TABLO XV-XVI-XVII-XVIII-XIX-XX

EK 5: TABLO XXI-XXII-XXIII-XXIV-XXV-XXVI-XXVII

İçerik 1:
İZAHAT :

1. Her bir sanat ve iş kolunda kullanılan amortismana tabi kıymetler için uygulanacak amortisman nispetleri o sanat ve iş koluna ait tabloda gösterilmiştir.

2. Muhtelif sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler müşterek mahiyette genel tabloda toplanmış ve bunlara ait amortisman nispetleri bu tabloda belirtilmiştir.

3. Gerek taallûk eylediği sanat ve iş koluna ait özel tablosunda gerekse genel tabloda amortisman nispeti yazılı olmayıp 5432 sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi bulunan kıymetlere uygulanacak amortisman nispetleri bu kıymetlerin özel veya genel tablolarda yazılı aynı mahiyetteki benzerleri için gösterilen miktarlardır.

4. Özel tablosu mevcut olmayan sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler için genel tabloda da amortisman nispeti gösterilmemiş olması halinde, bu kabîl kıymetler için uygulanacak amortisman nispeti, o sanat ve iş kolunun mahiyeti itibariyle benzeri sanat ve iş koluna ait özel tabloda aynı mahiyetteki kıymet için gösterilen miktardır.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

EK 1: UMUMİ TABLO

EK 2: TABLO I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII

EK 3: TABLO XIV

EK 4: TABLO XV-XVI-XVII-XVIII-XIX-XX

EK 5: TABLO XXI-XXII-XXIII-XXIV-XXV-XXVI-XXVII

İçerik 2:
İZAHAT :

1. Her bir sanat ve iş kolunda kullanılan amortismana tabi kıymetler için uygulanacak amortisman nispetleri o sanat ve iş koluna ait tabloda gösterilmiştir.

2. Muhtelif sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler müşterek mahiyette genel tabloda toplanmış ve bunlara ait amortisman nispetleri bu tabloda belirtilmiştir.

3. Gerek taallûk eylediği sanat ve iş koluna ait özel tablosunda gerekse genel tabloda amortisman nispeti yazılı olmayıp 5432 sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi bulunan kıymetlere uygulanacak amortisman nispetleri bu kıymetlerin özel veya genel tablolarda yazılı aynı mahiyetteki benzerleri için gösterilen miktarlardır.

4. Özel tablosu mevcut olmayan sanat ve iş kollarında kullanılan amortismana tabi kıymetler için genel tabloda da amortisman nispeti gösterilmemiş olması halinde, bu kabîl kıymetler için uygulanacak amortisman nispeti, o sanat ve iş kolunun mahiyeti itibariyle benzeri sanat ve iş koluna ait özel tabloda aynı mahiyetteki kıymet için gösterilen miktardır.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

EK 1: UMUMİ TABLO

EK 2: TABLO I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII

EK 3: TABLO XIV

EK 4: TABLO XV-XVI-XVII-XVIII-XIX-XX

EK 5: TABLO XXI-XXII-XXIII-XXIV-XXV-XXVI-XXVII

Resmi Gazete No: 20161 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 10 Mayıs, 1989 Adı: UID: 2CJB5BROC7NPCCQB
İçerik:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148. ve 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak eczaneler için aşağıdaki esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

a) Eczaneler, ilaç satışları sırasında 1/6/1989 tarihinden itibaren özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimler tarafından düzenlenecek reçetelerin bir örneğini kendilerinde alıkoyarak saklayacaklardır. Alıkonulan reçeteler (renkli reçeteler dahil) ile ilgili olarak ekte yer alan formdaki (Doktor Reçeteleri ile İlgili Olarak Eczaneler Tarafından Doldurulacak Bilgi Formu) bilgiler, 1/7/1989 tarihinden itibaren "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi istihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine gönderilecektir.

b) Aylık dönemler itibariyle doldurulacak olan bilgi formları, formun ilgili olduğu ayı izleyen ayın en geç 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak postaya verilecektir. (Haziran 1989 ayına ait ilk bilgi formu 15 Temmuz 1989 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.)

c) Bilgi formlarına özel muayene ve tedavi yapan hekimler (Diş hekimi dahil) tarafından düzenlenen reçeteler kayıt edilecektir.

Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından doğrudan eczane yetkilileri sorumlu olacaktır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında Vergi Usul Kanununun Mükemer 355. ve 361. maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

EK: DOKTOR REÇETELERİ İLE İLGİLİ OLARAK ECZANELER TARAFINDAN DOLDURULACAK BİLGİ FORMU

İçerik 1:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148. ve 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak eczaneler için aşağıdaki esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

a) Eczaneler, ilaç satışları sırasında 1/6/1989 tarihinden itibaren özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimler tarafından düzenlenecek reçetelerin bir örneğini kendilerinde alıkoyarak saklayacaklardır. Alıkonulan reçeteler (renkli reçeteler dahil) ile ilgili olarak ekte yer alan formdaki (Doktor Reçeteleri ile İlgili Olarak Eczaneler Tarafından Doldurulacak Bilgi Formu) bilgiler, 1/7/1989 tarihinden itibaren "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi istihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine gönderilecektir.

b) Aylık dönemler itibariyle doldurulacak olan bilgi formları, formun ilgili olduğu ayı izleyen ayın en geç 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak postaya verilecektir. (Haziran 1989 ayına ait ilk bilgi formu 15 Temmuz 1989 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.)

c) Bilgi formlarına özel muayene ve tedavi yapan hekimler (Diş hekimi dahil) tarafından düzenlenen reçeteler kayıt edilecektir.

Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından doğrudan eczane yetkilileri sorumlu olacaktır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında Vergi Usul Kanununun Mükemer 355. ve 361. maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

EK: DOKTOR REÇETELERİ İLE İLGİLİ OLARAK ECZANELER TARAFINDAN DOLDURULACAK BİLGİ FORMU

İçerik 2:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148. ve 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak eczaneler için aşağıdaki esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

a) Eczaneler, ilaç satışları sırasında 1/6/1989 tarihinden itibaren özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimler tarafından düzenlenecek reçetelerin bir örneğini kendilerinde alıkoyarak saklayacaklardır. Alıkonulan reçeteler (renkli reçeteler dahil) ile ilgili olarak ekte yer alan formdaki (Doktor Reçeteleri ile İlgili Olarak Eczaneler Tarafından Doldurulacak Bilgi Formu) bilgiler, 1/7/1989 tarihinden itibaren "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi istihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine gönderilecektir.

b) Aylık dönemler itibariyle doldurulacak olan bilgi formları, formun ilgili olduğu ayı izleyen ayın en geç 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak postaya verilecektir. (Haziran 1989 ayına ait ilk bilgi formu 15 Temmuz 1989 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.)

c) Bilgi formlarına özel muayene ve tedavi yapan hekimler (Diş hekimi dahil) tarafından düzenlenen reçeteler kayıt edilecektir.

Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından doğrudan eczane yetkilileri sorumlu olacaktır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında Vergi Usul Kanununun Mükemer 355. ve 361. maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

EK: DOKTOR REÇETELERİ İLE İLGİLİ OLARAK ECZANELER TARAFINDAN DOLDURULACAK BİLGİ FORMU

Sayfalar