Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/07/2019
E.g., 23/07/2019
20
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayınlanan 54 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde; sözleşmeli üretim esasına göre üretilen ve satışı yapılan tütün için Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılan tescil, gelir vergisi uygulaması açısından ticaret borsalarına tescil hükmün...
19
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayınlanan 2006/1 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi'nde, 2005 yılında yapılmış olan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdirlerin yerine geçmek üzere yeniden yapılacak takdirlere ilişkin çalışmalarda uyulması gereken usul ve esaslar...
19
Temmuz
2006
19 Temmuz 2006 tarih ve 26233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde; (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'in "3.1....
14
Temmuz
2006
Söz konusu kanun ile; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesi değiştirilerek Başkan Yardımcısı üçten beşe çıkarılmıştır....
14
Temmuz
2006
Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK ile kültür belgesi verilen yatırım veya girişimlere, münhasıran kültür belgeli yatırım veya gir...
11
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 361 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği'nde; Uygulamadan Yararlanabilmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Elektronik Defter ve Belge Sisteminin Özellikleri, Uyulması Zorunlu Diğer Hususlar, Elektronik Kayıtları İçeren DVD-R'ların Nitelikleri ve Başkanlığa Gönderilmesi, Elektron...
11
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 360 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği'nde; Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu'nun oluşumu, yetkisi, sekreterya hizmetleri, komisyonun yetkisine giren uzlaşma taleplerine ilişkin dilekçeler ve diğer hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. ...
11
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 359 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği'nde; , ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 2006 yılında yapılacak olan açıkla...
11
Temmuz
2006
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 99 seri nolu KDV Genel Tebliği'nde; İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İktisap Edilecek Apron Otobüsleri, İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Tanımı, İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İm...
11
Temmuz
2006
08.07.2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespiti ile ilgili olarak 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 11 inci sırası "Net alanı 150 m2'ye kadar konut...

Sayfalar