Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/07/2019
E.g., 23/07/2019
13
Mart
2007
Mükelleflerimizin vergisel sorumluluklarını kısa sürede ve en az maliyetle yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Başkanlığımızca yayınlanan 26 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyana tabi geliri sadece kira gelirinden oluşan mükelleflerimiz, isteğe bağlı olarak, beyannamelerini kendileri e...
13
Mart
2007
Konu ile ilgili 13.03.2007 tarihinde yayınlanan 62 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde; Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K.'nun Geçici 67/11 inci maddesine göre yapılacak ihti...
13
Mart
2007
Gelir vergisi yıllık beyan döneminin Şubat/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak, 13.03.2007 tarih ve KDV-46/2007-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Şubat/2007 dö...
13
Mart
2007
12.03.2007 tarihinde yayınlanan KKDF-1/2007-1 nolu Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri'nde; KKDF kesintisi bildirim ve eki cetveli düzenlemek zorunda olanlar; Bildirimin dönemi; Uygulamanın başlama tarihi; Kesinti oranının % 0 olarak belirlendiği bazı işlemler ile fon kesintisi ka...
12
Mart
2007
12.03.2007 tarihinde yayınlanan 61 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde; enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli Devlet Tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların Geçici 67 nci madde kapsamında vergilendirilm...
8
Mart
2007
08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 263 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; Gelir Vergisi Kanunu geçici 67 inci maddesi kapsamındaki gelirlerin ihtiyari beyanı ile tevkif edilen vergilerin mahsup ve iade işlemleri, dar mükellef gerçek kişilerin özel amaçlı araçlardan (...
6
Mart
2007
Türkiye'de yerleşik sayılmayan yabancıların ülkemizde sahibi oldukları konutları kiraya verdikleri ve karşılığında da kira geliri elde ettikleri kamuoyunca bilinen bir konudur....
6
Mart
2007
06 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 262 seri nolu Gelir Gergisi Genel Tebliği'nde; Katma Değer Vergisi iade alacağının geçici vergiye mahsup edilmesi ile söz konusu geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan yıllık Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisine mahsubunda...
2
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 60 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacak olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2006 - 31.12.2006 vergilendirme dönemine ilişkin beyan ettikleri kaz...
2
Mart
2007
23.02.2007 tarihli ve 26443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/1 nolu Tebliğ'de; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü alınarak hazırlanan belediye grupları liste halinde belirlenmiştir....

Sayfalar