Buradasınız

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Resmi Gazete No: 30859 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 15 Ağustos, 2019 Adı: UID:
İçerik:

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: 30858 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 10 Ağustos, 2019 Adı: UID:
İçerik:

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) bölümünde yer alan “Engelli sağlık kurulu raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” tanımı eklenmiş ve “Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan “Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

Engellilik sağlık kurulu raporu: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden önce yetkili sağlık kurumlarından alınan (18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar dahil) engelli sağlık kurulu raporunu,”

Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış çocuklar için özel gereksinim raporunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) bölümünün;

a) Birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olması gerekir. 18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olması gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

b) İkinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya özel koşul gereksinimi (ÖKGV) olduğuna dair gereksinim düzeyini (“7” özel gereksinim kodunu) içeren ÇÖZGER’in bir örneğinin (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğinin)” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Dördüncü paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) bölümünün;

a) Birinci paragrafında yer alan “engelli” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Altıncı paragrafında yer alan “yalnızca” ibaresi “18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerden” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul veya engelliler” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğine dair değerlendirme ve “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olmaları gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereğince 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

c) Yedinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Dokuzuncu paragrafında yer alan “fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “fotokopisi, engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Onuncu paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/C/1.3) bölümünün;

a) Altıncı paragrafında yer alan “sağ ayağı ampute” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya her iki ayağında/dizinde ayaklarını kullanmaya mani aynı oranda kısıtlılık” ibaresi eklenmiştir.

b) Yedinci paragrafında yer alan “otomatik vitesli taşıtlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “fren ve gaz pedallarında özel tertibat yaptırılmasını gerektirir başkaca engelinin olmaması kaydıyla,” ibaresi eklenmiştir.

c) Sekizinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Onuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi gerekir.

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten itibaren düzenlenmekle birlikte söz konusu değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz.

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için ise raporun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılması gerektiğine dair değerlendirme içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen raporlardan; taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirme bulunmayanlar ile “Özel tertibatlı araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanması uygundur” gibi bir zorunluluğu değil, tercihi veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri içeren raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeler içermekle birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan (sağ veya sol kol/bacak uzuv yokluğu veya uzuvların fonksiyonlarını yitirdiği/yerine getirmediği/kullanılamadığı ve benzeri) özel tertibat gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu raporlara istinaden de işlem yapılabilir.

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini haiz olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel tertibat kodlarının bulunması, istisnadan yararlanmak için gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumunun ne yönde bir tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir.

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodlarının uygunluğu belirlenirken engellilik sağlık kurulu raporundaki teşhis ve/veya bulgular esas alınır. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kod/kodlarının uyumlu olmaması halinde istisna kapsamında işlem tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumundan, engelin hangi uzvu etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle tereddüde düşülmesi durumunda raporu düzenleyen hastaneden açıklama istenebilir.”

d) On birinci paragrafında yer alan “Özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya engelliliği ile kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “Maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

e) On üçüncü paragrafında yer alan “maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

f) On dördüncü paragrafında yer alan “incelenerek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “engellilik sağlık kurulu raporunda sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirmenin bulunduğu, sürücü belgesinin engele uygun özel tertibat kodunu/kodlarını içerdiği ve” ibaresi eklenmiş, “Bu tespit üzerine,” ibaresi “Bu tespitler ve bahsi geçen raporun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün;

a) Onuncu paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

b) On birinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporları” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporları veya ÇÖZGER’ler” şeklinde değiştirilmiştir.

c) On ikinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’inin” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlgili mevzuat uyarınca, malul veya engelli adına düzenlenen en son tarihli rapordan önce düzenlenen raporlar, süresine bakılmaksızın yeni rapor tarihinden sonra yapılacak başvurular bakımından geçersiz olduğundan, malul veya engellinin birden fazla engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’inin bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli rapora istinaden işlem yapılır.”

ç) On üçüncü paragrafında yer alan “Engelli sağlık kurulu raporunda,” ibaresi “Engellilik sağlık kurulu raporunda veya ÇÖZGER’de,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itibaren beş yıllık süre içinde malul veya engellinin 18 yaşını doldurması halinde, ÖTV istisnasının devamı için erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ibrazı aranmaz.”

e) On beşinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin;

a) (II/C/3) bölümünün başlığında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/3.1) bölümünde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) (II/C/3.2) bölümünde yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, “Başbakanlıktan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin;

a) (IV/B) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, motorlu araç ticareti yapan ithalatçılar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilinmeden ÖTV ödenmeksizin ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı tarafından motorlu araç ticareti yapanlara teslim edilen kayıt ve tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar veya motorlu araç ticareti yapanlarca Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime ilişkin ÖTV, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştiren tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) bölümlerindeki açıklamalar çerçevesinde vergi dairesine beyan edilir.”

b) (IV/C/3.2) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak teslim edilmesi halinde bu taşıtlara ilişkin (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunduğu dönemlerde verilmesi mümkündür.”

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (VI/E/1.3) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu işlemler iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmekle (ve gerçekleştirildiği vergi dairesince tespit edilmekle) birlikte aranan belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, istisnadan yararlanan adına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.3) bölümüne eklenen on ikinci ve on üçüncü paragraflar, yayımı tarihinden itibaren istisna kapsamında tesis edilecek işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 1:

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) bölümünde yer alan “Engelli sağlık kurulu raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” tanımı eklenmiş ve “Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan “Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

Engellilik sağlık kurulu raporu: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden önce yetkili sağlık kurumlarından alınan (18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar dahil) engelli sağlık kurulu raporunu,”

Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış çocuklar için özel gereksinim raporunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) bölümünün;

a) Birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olması gerekir. 18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olması gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

b) İkinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya özel koşul gereksinimi (ÖKGV) olduğuna dair gereksinim düzeyini (“7” özel gereksinim kodunu) içeren ÇÖZGER’in bir örneğinin (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğinin)” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Dördüncü paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) bölümünün;

a) Birinci paragrafında yer alan “engelli” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Altıncı paragrafında yer alan “yalnızca” ibaresi “18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerden” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul veya engelliler” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğine dair değerlendirme ve “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olmaları gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereğince 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

c) Yedinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Dokuzuncu paragrafında yer alan “fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “fotokopisi, engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Onuncu paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/C/1.3) bölümünün;

a) Altıncı paragrafında yer alan “sağ ayağı ampute” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya her iki ayağında/dizinde ayaklarını kullanmaya mani aynı oranda kısıtlılık” ibaresi eklenmiştir.

b) Yedinci paragrafında yer alan “otomatik vitesli taşıtlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “fren ve gaz pedallarında özel tertibat yaptırılmasını gerektirir başkaca engelinin olmaması kaydıyla,” ibaresi eklenmiştir.

c) Sekizinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Onuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi gerekir.

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten itibaren düzenlenmekle birlikte söz konusu değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz.

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için ise raporun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılması gerektiğine dair değerlendirme içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen raporlardan; taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirme bulunmayanlar ile “Özel tertibatlı araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanması uygundur” gibi bir zorunluluğu değil, tercihi veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri içeren raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeler içermekle birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan (sağ veya sol kol/bacak uzuv yokluğu veya uzuvların fonksiyonlarını yitirdiği/yerine getirmediği/kullanılamadığı ve benzeri) özel tertibat gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu raporlara istinaden de işlem yapılabilir.

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini haiz olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel tertibat kodlarının bulunması, istisnadan yararlanmak için gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumunun ne yönde bir tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir.

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodlarının uygunluğu belirlenirken engellilik sağlık kurulu raporundaki teşhis ve/veya bulgular esas alınır. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kod/kodlarının uyumlu olmaması halinde istisna kapsamında işlem tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumundan, engelin hangi uzvu etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle tereddüde düşülmesi durumunda raporu düzenleyen hastaneden açıklama istenebilir.”

d) On birinci paragrafında yer alan “Özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya engelliliği ile kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “Maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

e) On üçüncü paragrafında yer alan “maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

f) On dördüncü paragrafında yer alan “incelenerek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “engellilik sağlık kurulu raporunda sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirmenin bulunduğu, sürücü belgesinin engele uygun özel tertibat kodunu/kodlarını içerdiği ve” ibaresi eklenmiş, “Bu tespit üzerine,” ibaresi “Bu tespitler ve bahsi geçen raporun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün;

a) Onuncu paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

b) On birinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporları” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporları veya ÇÖZGER’ler” şeklinde değiştirilmiştir.

c) On ikinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’inin” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlgili mevzuat uyarınca, malul veya engelli adına düzenlenen en son tarihli rapordan önce düzenlenen raporlar, süresine bakılmaksızın yeni rapor tarihinden sonra yapılacak başvurular bakımından geçersiz olduğundan, malul veya engellinin birden fazla engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’inin bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli rapora istinaden işlem yapılır.”

ç) On üçüncü paragrafında yer alan “Engelli sağlık kurulu raporunda,” ibaresi “Engellilik sağlık kurulu raporunda veya ÇÖZGER’de,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itibaren beş yıllık süre içinde malul veya engellinin 18 yaşını doldurması halinde, ÖTV istisnasının devamı için erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ibrazı aranmaz.”

e) On beşinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin;

a) (II/C/3) bölümünün başlığında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/3.1) bölümünde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) (II/C/3.2) bölümünde yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, “Başbakanlıktan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin;

a) (IV/B) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, motorlu araç ticareti yapan ithalatçılar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilinmeden ÖTV ödenmeksizin ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı tarafından motorlu araç ticareti yapanlara teslim edilen kayıt ve tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar veya motorlu araç ticareti yapanlarca Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime ilişkin ÖTV, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştiren tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) bölümlerindeki açıklamalar çerçevesinde vergi dairesine beyan edilir.”

b) (IV/C/3.2) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak teslim edilmesi halinde bu taşıtlara ilişkin (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunduğu dönemlerde verilmesi mümkündür.”

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (VI/E/1.3) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu işlemler iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmekle (ve gerçekleştirildiği vergi dairesince tespit edilmekle) birlikte aranan belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, istisnadan yararlanan adına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.3) bölümüne eklenen on ikinci ve on üçüncü paragraflar, yayımı tarihinden itibaren istisna kapsamında tesis edilecek işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İçerik 2:

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) bölümünde yer alan “Engelli sağlık kurulu raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” tanımı eklenmiş ve “Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan “Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

Engellilik sağlık kurulu raporu: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden önce yetkili sağlık kurumlarından alınan (18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar dahil) engelli sağlık kurulu raporunu,”

Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış çocuklar için özel gereksinim raporunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) bölümünün;

a) Birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olması gerekir. 18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olması gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

b) İkinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya özel koşul gereksinimi (ÖKGV) olduğuna dair gereksinim düzeyini (“7” özel gereksinim kodunu) içeren ÇÖZGER’in bir örneğinin (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğinin)” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Dördüncü paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) bölümünün;

a) Birinci paragrafında yer alan “engelli” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Altıncı paragrafında yer alan “yalnızca” ibaresi “18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerden” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul veya engelliler” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğine dair değerlendirme ve “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olmaları gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereğince 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

c) Yedinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Dokuzuncu paragrafında yer alan “fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “fotokopisi, engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Onuncu paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/C/1.3) bölümünün;

a) Altıncı paragrafında yer alan “sağ ayağı ampute” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya her iki ayağında/dizinde ayaklarını kullanmaya mani aynı oranda kısıtlılık” ibaresi eklenmiştir.

b) Yedinci paragrafında yer alan “otomatik vitesli taşıtlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “fren ve gaz pedallarında özel tertibat yaptırılmasını gerektirir başkaca engelinin olmaması kaydıyla,” ibaresi eklenmiştir.

c) Sekizinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Onuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi gerekir.

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten itibaren düzenlenmekle birlikte söz konusu değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz.

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için ise raporun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılması gerektiğine dair değerlendirme içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen raporlardan; taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirme bulunmayanlar ile “Özel tertibatlı araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanması uygundur” gibi bir zorunluluğu değil, tercihi veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri içeren raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeler içermekle birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan (sağ veya sol kol/bacak uzuv yokluğu veya uzuvların fonksiyonlarını yitirdiği/yerine getirmediği/kullanılamadığı ve benzeri) özel tertibat gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu raporlara istinaden de işlem yapılabilir.

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini haiz olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel tertibat kodlarının bulunması, istisnadan yararlanmak için gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumunun ne yönde bir tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir.

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodlarının uygunluğu belirlenirken engellilik sağlık kurulu raporundaki teşhis ve/veya bulgular esas alınır. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kod/kodlarının uyumlu olmaması halinde istisna kapsamında işlem tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumundan, engelin hangi uzvu etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle tereddüde düşülmesi durumunda raporu düzenleyen hastaneden açıklama istenebilir.”

d) On birinci paragrafında yer alan “Özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya engelliliği ile kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “Maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

e) On üçüncü paragrafında yer alan “maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

f) On dördüncü paragrafında yer alan “incelenerek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “engellilik sağlık kurulu raporunda sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirmenin bulunduğu, sürücü belgesinin engele uygun özel tertibat kodunu/kodlarını içerdiği ve” ibaresi eklenmiş, “Bu tespit üzerine,” ibaresi “Bu tespitler ve bahsi geçen raporun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün;

a) Onuncu paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

b) On birinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporları” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporları veya ÇÖZGER’ler” şeklinde değiştirilmiştir.

c) On ikinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’inin” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlgili mevzuat uyarınca, malul veya engelli adına düzenlenen en son tarihli rapordan önce düzenlenen raporlar, süresine bakılmaksızın yeni rapor tarihinden sonra yapılacak başvurular bakımından geçersiz olduğundan, malul veya engellinin birden fazla engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’inin bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli rapora istinaden işlem yapılır.”

ç) On üçüncü paragrafında yer alan “Engelli sağlık kurulu raporunda,” ibaresi “Engellilik sağlık kurulu raporunda veya ÇÖZGER’de,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itibaren beş yıllık süre içinde malul veya engellinin 18 yaşını doldurması halinde, ÖTV istisnasının devamı için erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ibrazı aranmaz.”

e) On beşinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin;

a) (II/C/3) bölümünün başlığında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/3.1) bölümünde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) (II/C/3.2) bölümünde yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, “Başbakanlıktan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin;

a) (IV/B) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, motorlu araç ticareti yapan ithalatçılar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilinmeden ÖTV ödenmeksizin ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı tarafından motorlu araç ticareti yapanlara teslim edilen kayıt ve tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar veya motorlu araç ticareti yapanlarca Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime ilişkin ÖTV, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştiren tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) bölümlerindeki açıklamalar çerçevesinde vergi dairesine beyan edilir.”

b) (IV/C/3.2) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak teslim edilmesi halinde bu taşıtlara ilişkin (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunduğu dönemlerde verilmesi mümkündür.”

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (VI/E/1.3) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu işlemler iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmekle (ve gerçekleştirildiği vergi dairesince tespit edilmekle) birlikte aranan belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, istisnadan yararlanan adına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.3) bölümüne eklenen on ikinci ve on üçüncü paragraflar, yayımı tarihinden itibaren istisna kapsamında tesis edilecek işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

88409335-135-E.8386

31.05.2019

Konu

:

6745 Saylı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

  

İlgi

:

18.05.2018 tarih ve 6923 evrak kayıt numaralı özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … SGK İl Müdürlüğü nezdinde "nakliye" faaliyetiniz nedeniyle işveren kaydınızın bulunduğu ve nakliyecilik faaliyeti dolayısıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş K1 yetki belgesini haiz olduğunuz, ancak ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7/9/2016 tarihi itibarıyla nakliyecilik faaliyetine ilişkin mükellefiyet kaydınızın bulunmadığı hususlarından bahisle, Firmanıza ait …, …, ... ve … plakalı yarı römorklar için çekicilerin yenilenmesi amacıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin,

 - (VI/E/1.1.1.) bölümünde, söz konusu istisna uygulamasından yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenlerin yararlanabileceği,

- (VI/E/1.1.3.2.) bölümünde, maliki oldukları yarı römorkler için çekici, kamyon veya kamyonetlerle ticari yük ve eşya taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptıkları faaliyete uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesini haiz olmalarının şart olduğu ve  söz konusu belgenin ekindeki taşıt belgesinde, yenilemeye konu taşıt veya taşıtlara ilişkin bilgilerin bulunması gerektiği; taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılmasının mümkün bulunmadığı; söz konusu yetki belgelerine sahip olunsa dahi, ticari olarak yük veya eşya taşımacılığında kullanılmayan bir taşıt dolayısıyla istisnadan yararlanılamayacağı

açıklanmıştır.

Buna göre, bahse konu istisna uygulaması kapsamında yenilemek istediğiniz taşıtlarınızla icra ettiğinizi belirttiğiniz nakliyecilik faaliyetinizin, 7/9/2016 tarihi itibarıyla sürekli gelir getirici mahiyette ve devamlılık arz edecek şekilde yapıldığının bağlı bulunduğunuz vergi dairesince tespit edilmesi halinde, diğer şartları da taşımanız kaydıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün olabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

88409335-135-E.8386

31.05.2019

Konu

:

6745 Saylı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

  

İlgi

:

18.05.2018 tarih ve 6923 evrak kayıt numaralı özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … SGK İl Müdürlüğü nezdinde "nakliye" faaliyetiniz nedeniyle işveren kaydınızın bulunduğu ve nakliyecilik faaliyeti dolayısıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş K1 yetki belgesini haiz olduğunuz, ancak ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7/9/2016 tarihi itibarıyla nakliyecilik faaliyetine ilişkin mükellefiyet kaydınızın bulunmadığı hususlarından bahisle, Firmanıza ait …, …, ... ve … plakalı yarı römorklar için çekicilerin yenilenmesi amacıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin,

 - (VI/E/1.1.1.) bölümünde, söz konusu istisna uygulamasından yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenlerin yararlanabileceği,

- (VI/E/1.1.3.2.) bölümünde, maliki oldukları yarı römorkler için çekici, kamyon veya kamyonetlerle ticari yük ve eşya taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptıkları faaliyete uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesini haiz olmalarının şart olduğu ve  söz konusu belgenin ekindeki taşıt belgesinde, yenilemeye konu taşıt veya taşıtlara ilişkin bilgilerin bulunması gerektiği; taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılmasının mümkün bulunmadığı; söz konusu yetki belgelerine sahip olunsa dahi, ticari olarak yük veya eşya taşımacılığında kullanılmayan bir taşıt dolayısıyla istisnadan yararlanılamayacağı

açıklanmıştır.

Buna göre, bahse konu istisna uygulaması kapsamında yenilemek istediğiniz taşıtlarınızla icra ettiğinizi belirttiğiniz nakliyecilik faaliyetinizin, 7/9/2016 tarihi itibarıyla sürekli gelir getirici mahiyette ve devamlılık arz edecek şekilde yapıldığının bağlı bulunduğunuz vergi dairesince tespit edilmesi halinde, diğer şartları da taşımanız kaydıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün olabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

88409335-135-E.8386

31.05.2019

Konu

:

6745 Saylı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

  

İlgi

:

18.05.2018 tarih ve 6923 evrak kayıt numaralı özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … SGK İl Müdürlüğü nezdinde "nakliye" faaliyetiniz nedeniyle işveren kaydınızın bulunduğu ve nakliyecilik faaliyeti dolayısıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş K1 yetki belgesini haiz olduğunuz, ancak ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7/9/2016 tarihi itibarıyla nakliyecilik faaliyetine ilişkin mükellefiyet kaydınızın bulunmadığı hususlarından bahisle, Firmanıza ait …, …, ... ve … plakalı yarı römorklar için çekicilerin yenilenmesi amacıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin,

 - (VI/E/1.1.1.) bölümünde, söz konusu istisna uygulamasından yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenlerin yararlanabileceği,

- (VI/E/1.1.3.2.) bölümünde, maliki oldukları yarı römorkler için çekici, kamyon veya kamyonetlerle ticari yük ve eşya taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptıkları faaliyete uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesini haiz olmalarının şart olduğu ve  söz konusu belgenin ekindeki taşıt belgesinde, yenilemeye konu taşıt veya taşıtlara ilişkin bilgilerin bulunması gerektiği; taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılmasının mümkün bulunmadığı; söz konusu yetki belgelerine sahip olunsa dahi, ticari olarak yük veya eşya taşımacılığında kullanılmayan bir taşıt dolayısıyla istisnadan yararlanılamayacağı

açıklanmıştır.

Buna göre, bahse konu istisna uygulaması kapsamında yenilemek istediğiniz taşıtlarınızla icra ettiğinizi belirttiğiniz nakliyecilik faaliyetinizin, 7/9/2016 tarihi itibarıyla sürekli gelir getirici mahiyette ve devamlılık arz edecek şekilde yapıldığının bağlı bulunduğunuz vergi dairesince tespit edilmesi halinde, diğer şartları da taşımanız kaydıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün olabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-524277

28.06.2019

Konu

:

Kurtarıcı Olarak Adlandırılan Araçların Yenilenmesi Halinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

 

 

İlgi

:

19/06/2017 tarihli ve 800859 evrak kayıt numaralı özelge başvurunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, "kurtarıcı" olarak kullandığınız taşıtların yenilenmesi amacıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkur Tebliğin söz konusu bölümünde de belirtildiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından;

-Taksi, dolmuş, servis, minibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti,

-Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti

dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmekte olup, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlardan, münhasıran söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan/işletilenlerin yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların ilk iktisabı müstesnadır.

Diğer taraftan, özel amaçlı motorlu taşıtlar (örneğin kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.05 tarife pozisyonunda yer almakta olup, bu tarife pozisyonundaki taşıtlar söz konusu istisnadan yararlanabilecek taşıtlar arasında bulunmamaktadır.

Buna göre, şehir içi yolcu veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden dolayı mükellefiyeti bulunmayan … İktisadi İşletmesinin, söz konusu istisnadan yararlanması mümkün olmadığı gibi, başvurunuzda bahsi geçen 87.05 tarife pozisyonunda yer alan özel amaçlı (kurtarıcı) taşıtların yenilenmesi amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılması da mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-524277

28.06.2019

Konu

:

Kurtarıcı Olarak Adlandırılan Araçların Yenilenmesi Halinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

 

 

İlgi

:

19/06/2017 tarihli ve 800859 evrak kayıt numaralı özelge başvurunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, "kurtarıcı" olarak kullandığınız taşıtların yenilenmesi amacıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkur Tebliğin söz konusu bölümünde de belirtildiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından;

-Taksi, dolmuş, servis, minibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti,

-Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti

dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmekte olup, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlardan, münhasıran söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan/işletilenlerin yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların ilk iktisabı müstesnadır.

Diğer taraftan, özel amaçlı motorlu taşıtlar (örneğin kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.05 tarife pozisyonunda yer almakta olup, bu tarife pozisyonundaki taşıtlar söz konusu istisnadan yararlanabilecek taşıtlar arasında bulunmamaktadır.

Buna göre, şehir içi yolcu veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden dolayı mükellefiyeti bulunmayan … İktisadi İşletmesinin, söz konusu istisnadan yararlanması mümkün olmadığı gibi, başvurunuzda bahsi geçen 87.05 tarife pozisyonunda yer alan özel amaçlı (kurtarıcı) taşıtların yenilenmesi amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılması da mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-524277

28.06.2019

Konu

:

Kurtarıcı Olarak Adlandırılan Araçların Yenilenmesi Halinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

 

 

İlgi

:

19/06/2017 tarihli ve 800859 evrak kayıt numaralı özelge başvurunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, "kurtarıcı" olarak kullandığınız taşıtların yenilenmesi amacıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkur Tebliğin söz konusu bölümünde de belirtildiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından;

-Taksi, dolmuş, servis, minibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti,

-Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti

dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmekte olup, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlardan, münhasıran söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan/işletilenlerin yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların ilk iktisabı müstesnadır.

Diğer taraftan, özel amaçlı motorlu taşıtlar (örneğin kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.05 tarife pozisyonunda yer almakta olup, bu tarife pozisyonundaki taşıtlar söz konusu istisnadan yararlanabilecek taşıtlar arasında bulunmamaktadır.

Buna göre, şehir içi yolcu veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden dolayı mükellefiyeti bulunmayan … İktisadi İşletmesinin, söz konusu istisnadan yararlanması mümkün olmadığı gibi, başvurunuzda bahsi geçen 87.05 tarife pozisyonunda yer alan özel amaçlı (kurtarıcı) taşıtların yenilenmesi amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılması da mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-519418

27.06.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7. maddesinden Yararlandıktan Sonra Söz Konusu Araç Üzerindeki Hisselerin Devri Halinde ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı hk.

 

 

 

İlgi

:

28/06/2017 tarihli ve 884162 evrak kayıt numaralı özelge başvurunuz ve ekleri.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, %50 hissesine sahip olduğunuz ticari taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması kapsamında ÖTV'siz olarak ticari taksinizi yenilediğiniz ve yenileme işleminden sonra hissenizin tamamını oğlunuza devretmek istediğiniz belirtilerek, söz konusu devir işleminde ÖTV ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin dördündü fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisinin alınacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğin (VI/E/1.4) bölümünde, istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden;

- Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,

- Şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV' nin, istisnadan yararlanandan alınacağı,

- Bu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, istisnanın yürürlüğünün sona erdiği tarihe kadar, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz mükelleflere satışı veya devri halinde, bu uygulama kapsamında ÖTV aranmayacağı; ancak bu durumda ibrazı zorunlu belgelerin alıcı tarafından ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği ve  taşıtın ÖTV aranmadan tescilinin yapılabilmesi için vergi dairesince ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere alıcıya yazı verileceği

belirtilmiştir.

Buna göre, söz konusu istisnadan yararlanarak iktisap ettiğiniz taşıtın sahip olduğunuz %50 hissesini devretmek istediğiniz oğlunuzun, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz mükelleflerden olması halinde, anılan Genel Tebliğde belirtilen ibrazı zorunlu belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi kaydıyla, söz konusu devir işleminden ÖTV aranmayacaktır. Ancak, oğlunuzun bu istisnadan yararlanma şatlarını haiz olmaması durumunda, söz konusu devir işlemi için adına kayıt ve tescil işlemi yapılan oğlunuzdan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah ve devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanacak ÖTV'nin kendi payına (%50) isabet eden tutarının ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-519418

27.06.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7. maddesinden Yararlandıktan Sonra Söz Konusu Araç Üzerindeki Hisselerin Devri Halinde ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı hk.

 

 

 

İlgi

:

28/06/2017 tarihli ve 884162 evrak kayıt numaralı özelge başvurunuz ve ekleri.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, %50 hissesine sahip olduğunuz ticari taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması kapsamında ÖTV'siz olarak ticari taksinizi yenilediğiniz ve yenileme işleminden sonra hissenizin tamamını oğlunuza devretmek istediğiniz belirtilerek, söz konusu devir işleminde ÖTV ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin dördündü fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisinin alınacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğin (VI/E/1.4) bölümünde, istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden;

- Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,

- Şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV' nin, istisnadan yararlanandan alınacağı,

- Bu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, istisnanın yürürlüğünün sona erdiği tarihe kadar, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz mükelleflere satışı veya devri halinde, bu uygulama kapsamında ÖTV aranmayacağı; ancak bu durumda ibrazı zorunlu belgelerin alıcı tarafından ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği ve  taşıtın ÖTV aranmadan tescilinin yapılabilmesi için vergi dairesince ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere alıcıya yazı verileceği

belirtilmiştir.

Buna göre, söz konusu istisnadan yararlanarak iktisap ettiğiniz taşıtın sahip olduğunuz %50 hissesini devretmek istediğiniz oğlunuzun, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz mükelleflerden olması halinde, anılan Genel Tebliğde belirtilen ibrazı zorunlu belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi kaydıyla, söz konusu devir işleminden ÖTV aranmayacaktır. Ancak, oğlunuzun bu istisnadan yararlanma şatlarını haiz olmaması durumunda, söz konusu devir işlemi için adına kayıt ve tescil işlemi yapılan oğlunuzdan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah ve devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanacak ÖTV'nin kendi payına (%50) isabet eden tutarının ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-519418

27.06.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7. maddesinden Yararlandıktan Sonra Söz Konusu Araç Üzerindeki Hisselerin Devri Halinde ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı hk.

 

 

 

İlgi

:

28/06/2017 tarihli ve 884162 evrak kayıt numaralı özelge başvurunuz ve ekleri.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, %50 hissesine sahip olduğunuz ticari taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması kapsamında ÖTV'siz olarak ticari taksinizi yenilediğiniz ve yenileme işleminden sonra hissenizin tamamını oğlunuza devretmek istediğiniz belirtilerek, söz konusu devir işleminde ÖTV ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin dördündü fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisinin alınacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğin (VI/E/1.4) bölümünde, istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden;

- Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,

- Şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV' nin, istisnadan yararlanandan alınacağı,

- Bu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, istisnanın yürürlüğünün sona erdiği tarihe kadar, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz mükelleflere satışı veya devri halinde, bu uygulama kapsamında ÖTV aranmayacağı; ancak bu durumda ibrazı zorunlu belgelerin alıcı tarafından ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği ve  taşıtın ÖTV aranmadan tescilinin yapılabilmesi için vergi dairesince ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere alıcıya yazı verileceği

belirtilmiştir.

Buna göre, söz konusu istisnadan yararlanarak iktisap ettiğiniz taşıtın sahip olduğunuz %50 hissesini devretmek istediğiniz oğlunuzun, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz mükelleflerden olması halinde, anılan Genel Tebliğde belirtilen ibrazı zorunlu belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi kaydıyla, söz konusu devir işleminden ÖTV aranmayacaktır. Ancak, oğlunuzun bu istisnadan yararlanma şatlarını haiz olmaması durumunda, söz konusu devir işlemi için adına kayıt ve tescil işlemi yapılan oğlunuzdan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah ve devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanacak ÖTV'nin kendi payına (%50) isabet eden tutarının ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

48816587-135[2019]-E.24864

27.05.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) ve (7/2-c) Maddelerinde Düzenlenen İstisna Uygulamasında, İstisna Kapsamında Olan Araçların İthalattaki KDV Matrahından Daha Düşük Bedelle Satışı ve Beyanı Hk.

 

 

 

 

İlgi

:

15/3/2019 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 27/2/2019 tarihinde vergiler hariç 114.321,99 TL'ye firmanız adına fatura edilen, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve 1.600 cm³ motor silindir hacmine sahip binek cinsi taşıtın, mezkur Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin taşıt alımında istisna uygulaması kapsamında müşterinize vergiler hariç olarak 116.000 TL bedelle satılmak istendiği; ancak, bu araca ait gümrük giriş beyannamesiyle beyan edilen KDV matrahının 139.353,66 TL olduğu, satış faturasının ithalattaki KDV matrahı olan 139.353,66 TL tutarı ile düzenlenerek vergiler sonrası tutardan indirim yapılıp gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

 1) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-(1/1) maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-(20/1) maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

-(24/b) maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olduğu,

-(25/a) maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların KDV matrahına dahil olmadığı,

-(27/2) maddesinde, bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedel veya emsal ücretin esas alınacağı

hüküm altına alınmıştır.

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-6.1. İskontolar" başlıklı bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (25/a) maddesi ile teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların, KDV matrahına dâhil olmadığı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, faturanın düzenlenmesini gerekli kılan mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı olarak yapılan iskonto, aynı faturada yer alması ve ticari teamüllere uygun miktarda olması şartlarına bağlı olarak KDV matrahına dahil edilmez.

Bu durumda, iskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekmektedir:

a)Söz konusu iskontolar fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmiş olmalıdır.

b)İskontolar ticari teamüllere uygun miktarda olmalıdır.

Bu iki şartın bir arada bulunmaması halinde iskontoların matrahtan indirilmesine imkân bulunmamaktadır.

"

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, söz konusu satış işlemlerinde KDV matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden vergiler dahil gerçek satış bedeli olacağı tabiidir.

 2) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile değişik,  7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) bentlerine göre, engellilik oranı %90 veya üzerinde olan malul veya engelliler ile bizzat kullanmak üzere taşıtta hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engellilerce, 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobili, arazi taşıtı, SUV, steyşın vagon vb. taşıtlardan motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli, 2019 yılı için, 247.400 TL'yi aşmayanların ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan Kanunun;

-(11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği,

-(12/1) maddesinde, ÖTV'nin bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin mükellefin alış bedeli olarak hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı

hüküm altına alınmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) ve (7/2-c) maddelerinde belirtilen 87.03 G.T.İ.P. numaralı taşıtlar için "hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli, 2019 yılı için, 247.400 TL"nin belirlenmesinde, "Fiili (gerçek) satış bedeli" ile "Kanunun (12/1) maddesine (ikinci paragrafına) göre hesaplanması gereken ÖTV tutarı" toplamından oluşan KDV matrahı üzerinden hesaplanan KDV tutarı dahil bedelin dikkate alınması gerekmektedir. Kanunun (12/1) maddesine (maddenin ikinci paragrafına) göre hesaplanması gereken ÖTV tutarının ise, mükellefin bu malı alış bedelinden veya her halükarda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı tabiidir.

Bu durumda, ithalattaki hesaplanan KDV matrahı 139.353,66 TL olan taşıtın, söz konusu istisna kapsamında 116.000 TL'ye satılmak istenmesi durumunda, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli olan [(116.000 + (139.353,66 x %60= 83.612,20)) x %18 =] 235.542,39 TL, 247.400 TL'nin altında olacağından, bu taşıtın Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna kapsamında teslim edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, 247.400 TL'nin belirlenmesinde dikkate alınacak olan fiili (gerçek) satış bedelinin, Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek emsal bedele uygun olması gerektiği, faturada gösterilen satış bedelinin emsal bedelin altında olması halinde, fiili satış bedeli olarak emsal bedelin dikkate alınması ve bu şekilde hesaplanacak "hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedelin" 247.400 TL'nin üzerinde olması halinde ise söz konusu istisnanın uygulanamayacağı tabiidir.

Buna göre, ithalattaki hesaplanan KDV matrahının altında olmakla birlikte emsal bedele uygun olan fiili satış bedeline, Kanunun (12/1) maddesinin ikinci paragrafına göre hesaplanması gereken ÖTV tutarının eklenmesi sonucunda bulunan KDV matrahı üzerinden hesaplanan KDV tutarı dahil bedelin 247.400 TL'yi aşmaması halinde, (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin verileceği vergi dairesine istisnaya ilişkin ibraz edilecek belgelerle birlikte fiili satış bedelinin emsal bedele uygun olduğu hususunu tevsik eden bilgi/belgelerin de verilmesi şartıyla, söz konusu istisna kapsamında araç satışının yapılması mümkün olup, bu durumda düzenlenen faturada da fiili (gerçek) satış bedeline yer verilmesi gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

48816587-135[2019]-E.24864

27.05.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) ve (7/2-c) Maddelerinde Düzenlenen İstisna Uygulamasında, İstisna Kapsamında Olan Araçların İthalattaki KDV Matrahından Daha Düşük Bedelle Satışı ve Beyanı Hk.

 

 

 

 

İlgi

:

15/3/2019 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 27/2/2019 tarihinde vergiler hariç 114.321,99 TL'ye firmanız adına fatura edilen, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve 1.600 cm³ motor silindir hacmine sahip binek cinsi taşıtın, mezkur Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin taşıt alımında istisna uygulaması kapsamında müşterinize vergiler hariç olarak 116.000 TL bedelle satılmak istendiği; ancak, bu araca ait gümrük giriş beyannamesiyle beyan edilen KDV matrahının 139.353,66 TL olduğu, satış faturasının ithalattaki KDV matrahı olan 139.353,66 TL tutarı ile düzenlenerek vergiler sonrası tutardan indirim yapılıp gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

 1) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-(1/1) maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-(20/1) maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

-(24/b) maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olduğu,

-(25/a) maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların KDV matrahına dahil olmadığı,

-(27/2) maddesinde, bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedel veya emsal ücretin esas alınacağı

hüküm altına alınmıştır.

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-6.1. İskontolar" başlıklı bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (25/a) maddesi ile teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların, KDV matrahına dâhil olmadığı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, faturanın düzenlenmesini gerekli kılan mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı olarak yapılan iskonto, aynı faturada yer alması ve ticari teamüllere uygun miktarda olması şartlarına bağlı olarak KDV matrahına dahil edilmez.

Bu durumda, iskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekmektedir:

a)Söz konusu iskontolar fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmiş olmalıdır.

b)İskontolar ticari teamüllere uygun miktarda olmalıdır.

Bu iki şartın bir arada bulunmaması halinde iskontoların matrahtan indirilmesine imkân bulunmamaktadır.

"

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, söz konusu satış işlemlerinde KDV matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden vergiler dahil gerçek satış bedeli olacağı tabiidir.

 2) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile değişik,  7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) bentlerine göre, engellilik oranı %90 veya üzerinde olan malul veya engelliler ile bizzat kullanmak üzere taşıtta hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engellilerce, 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobili, arazi taşıtı, SUV, steyşın vagon vb. taşıtlardan motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli, 2019 yılı için, 247.400 TL'yi aşmayanların ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan Kanunun;

-(11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği,

-(12/1) maddesinde, ÖTV'nin bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin mükellefin alış bedeli olarak hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı

hüküm altına alınmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) ve (7/2-c) maddelerinde belirtilen 87.03 G.T.İ.P. numaralı taşıtlar için "hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli, 2019 yılı için, 247.400 TL"nin belirlenmesinde, "Fiili (gerçek) satış bedeli" ile "Kanunun (12/1) maddesine (ikinci paragrafına) göre hesaplanması gereken ÖTV tutarı" toplamından oluşan KDV matrahı üzerinden hesaplanan KDV tutarı dahil bedelin dikkate alınması gerekmektedir. Kanunun (12/1) maddesine (maddenin ikinci paragrafına) göre hesaplanması gereken ÖTV tutarının ise, mükellefin bu malı alış bedelinden veya her halükarda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı tabiidir.

Bu durumda, ithalattaki hesaplanan KDV matrahı 139.353,66 TL olan taşıtın, söz konusu istisna kapsamında 116.000 TL'ye satılmak istenmesi durumunda, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli olan [(116.000 + (139.353,66 x %60= 83.612,20)) x %18 =] 235.542,39 TL, 247.400 TL'nin altında olacağından, bu taşıtın Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna kapsamında teslim edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, 247.400 TL'nin belirlenmesinde dikkate alınacak olan fiili (gerçek) satış bedelinin, Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek emsal bedele uygun olması gerektiği, faturada gösterilen satış bedelinin emsal bedelin altında olması halinde, fiili satış bedeli olarak emsal bedelin dikkate alınması ve bu şekilde hesaplanacak "hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedelin" 247.400 TL'nin üzerinde olması halinde ise söz konusu istisnanın uygulanamayacağı tabiidir.

Buna göre, ithalattaki hesaplanan KDV matrahının altında olmakla birlikte emsal bedele uygun olan fiili satış bedeline, Kanunun (12/1) maddesinin ikinci paragrafına göre hesaplanması gereken ÖTV tutarının eklenmesi sonucunda bulunan KDV matrahı üzerinden hesaplanan KDV tutarı dahil bedelin 247.400 TL'yi aşmaması halinde, (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin verileceği vergi dairesine istisnaya ilişkin ibraz edilecek belgelerle birlikte fiili satış bedelinin emsal bedele uygun olduğu hususunu tevsik eden bilgi/belgelerin de verilmesi şartıyla, söz konusu istisna kapsamında araç satışının yapılması mümkün olup, bu durumda düzenlenen faturada da fiili (gerçek) satış bedeline yer verilmesi gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

48816587-135[2019]-E.24864

27.05.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) ve (7/2-c) Maddelerinde Düzenlenen İstisna Uygulamasında, İstisna Kapsamında Olan Araçların İthalattaki KDV Matrahından Daha Düşük Bedelle Satışı ve Beyanı Hk.

 

 

 

 

İlgi

:

15/3/2019 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 27/2/2019 tarihinde vergiler hariç 114.321,99 TL'ye firmanız adına fatura edilen, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve 1.600 cm³ motor silindir hacmine sahip binek cinsi taşıtın, mezkur Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin taşıt alımında istisna uygulaması kapsamında müşterinize vergiler hariç olarak 116.000 TL bedelle satılmak istendiği; ancak, bu araca ait gümrük giriş beyannamesiyle beyan edilen KDV matrahının 139.353,66 TL olduğu, satış faturasının ithalattaki KDV matrahı olan 139.353,66 TL tutarı ile düzenlenerek vergiler sonrası tutardan indirim yapılıp gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

 1) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-(1/1) maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-(20/1) maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

-(24/b) maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olduğu,

-(25/a) maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların KDV matrahına dahil olmadığı,

-(27/2) maddesinde, bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedel veya emsal ücretin esas alınacağı

hüküm altına alınmıştır.

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-6.1. İskontolar" başlıklı bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (25/a) maddesi ile teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların, KDV matrahına dâhil olmadığı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, faturanın düzenlenmesini gerekli kılan mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı olarak yapılan iskonto, aynı faturada yer alması ve ticari teamüllere uygun miktarda olması şartlarına bağlı olarak KDV matrahına dahil edilmez.

Bu durumda, iskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekmektedir:

a)Söz konusu iskontolar fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmiş olmalıdır.

b)İskontolar ticari teamüllere uygun miktarda olmalıdır.

Bu iki şartın bir arada bulunmaması halinde iskontoların matrahtan indirilmesine imkân bulunmamaktadır.

"

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, söz konusu satış işlemlerinde KDV matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden vergiler dahil gerçek satış bedeli olacağı tabiidir.

 2) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile değişik,  7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) bentlerine göre, engellilik oranı %90 veya üzerinde olan malul veya engelliler ile bizzat kullanmak üzere taşıtta hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engellilerce, 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobili, arazi taşıtı, SUV, steyşın vagon vb. taşıtlardan motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli, 2019 yılı için, 247.400 TL'yi aşmayanların ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan Kanunun;

-(11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği,

-(12/1) maddesinde, ÖTV'nin bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin mükellefin alış bedeli olarak hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı

hüküm altına alınmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) ve (7/2-c) maddelerinde belirtilen 87.03 G.T.İ.P. numaralı taşıtlar için "hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli, 2019 yılı için, 247.400 TL"nin belirlenmesinde, "Fiili (gerçek) satış bedeli" ile "Kanunun (12/1) maddesine (ikinci paragrafına) göre hesaplanması gereken ÖTV tutarı" toplamından oluşan KDV matrahı üzerinden hesaplanan KDV tutarı dahil bedelin dikkate alınması gerekmektedir. Kanunun (12/1) maddesine (maddenin ikinci paragrafına) göre hesaplanması gereken ÖTV tutarının ise, mükellefin bu malı alış bedelinden veya her halükarda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı tabiidir.

Bu durumda, ithalattaki hesaplanan KDV matrahı 139.353,66 TL olan taşıtın, söz konusu istisna kapsamında 116.000 TL'ye satılmak istenmesi durumunda, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedeli olan [(116.000 + (139.353,66 x %60= 83.612,20)) x %18 =] 235.542,39 TL, 247.400 TL'nin altında olacağından, bu taşıtın Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna kapsamında teslim edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, 247.400 TL'nin belirlenmesinde dikkate alınacak olan fiili (gerçek) satış bedelinin, Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek emsal bedele uygun olması gerektiği, faturada gösterilen satış bedelinin emsal bedelin altında olması halinde, fiili satış bedeli olarak emsal bedelin dikkate alınması ve bu şekilde hesaplanacak "hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedelin" 247.400 TL'nin üzerinde olması halinde ise söz konusu istisnanın uygulanamayacağı tabiidir.

Buna göre, ithalattaki hesaplanan KDV matrahının altında olmakla birlikte emsal bedele uygun olan fiili satış bedeline, Kanunun (12/1) maddesinin ikinci paragrafına göre hesaplanması gereken ÖTV tutarının eklenmesi sonucunda bulunan KDV matrahı üzerinden hesaplanan KDV tutarı dahil bedelin 247.400 TL'yi aşmaması halinde, (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin verileceği vergi dairesine istisnaya ilişkin ibraz edilecek belgelerle birlikte fiili satış bedelinin emsal bedele uygun olduğu hususunu tevsik eden bilgi/belgelerin de verilmesi şartıyla, söz konusu istisna kapsamında araç satışının yapılması mümkün olup, bu durumda düzenlenen faturada da fiili (gerçek) satış bedeline yer verilmesi gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

26696128-135[7-2019/1]-E.27473

17.06.2019

Konu

:

ÖTV Kanunu Geçici 7 inci Maddesi İstisna Uygulaması Kapsamında Ticari Taksinin Yenilenmesi Sonucu Yenilemeye Konu Taşıtın Hususiye Çevrilmesi Halinde Söz Konusu İstisnadan Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

  

İlgi

:

22/01/2019 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … ticari plakalı taşıtınızı, hususiye çevirmek suretiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna kapsamında 25/9/2017 tarihinde yenilediğiniz belirtilerek, aynı tarihte hususiye çevirip şahsi kullanımınıza tahsis ettiğiniz yenilemeye konu aracınızın, bir başkasına devredilmemesi halinde, anılan maddede yer alan, yenilemeye konu taşıtın iki tam yıl içerisinde işletme kayıtlarından çıkarılması şartını sağlayıp sağlamadığınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin üçüncü fıkrasında; yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılmasının şart olduğu, bu şartın ihlali hâlinde ise yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği, hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiş olup, "1.3.Yenilemeye Konu Edilen Taşıtın Devri" başlıklı bölümünde; istisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle yenilenen taşıtın, yeni taşıtın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl içinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılmasının şart olduğu, söz konusu taşıtla ilgili olarak, üçüncü kişilere yapılan satış veya devir işlemlerine ilişkin noter devir belgelerinin birer örneğinin, aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi veya buna dair tevsik edici belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV'den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Öte yandan, istisnadan yararlanan tarafından, istisna kapsamındaki taşıtların ilk iktisabından önce düzenlenerek ÖTV mükellefine verilen, örneği anılan Tebliğ ekinde (Ek:10) yer alan "Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Verilecek Taahhütname" nin 3 üncü maddesinde, "Yenilediğim taşıtımı, istisnadan yararlandığım tarihten itibaren iki tam yıl içinde satış, devir veya adıma hususi olarak kayıt ve tescil ettireceğimi ve bu işlemlere ilişkin tevsik edici belgeleri aynı süre içinde dairenize ibraz edeceğimi kabul ve taahhüt ederim." ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, yenilemeye konu taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, esas olarak işletme kayıtlarından çıkarılması şart olup, adınıza "hususi" olarak kayıt ve tescil edilmesi hali de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, yenilemeye konu taşıtın kullanım amacının hususiye çevrildiğine dair tevsik edici belgelerin aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

26696128-135[7-2019/1]-E.27473

17.06.2019

Konu

:

ÖTV Kanunu Geçici 7 inci Maddesi İstisna Uygulaması Kapsamında Ticari Taksinin Yenilenmesi Sonucu Yenilemeye Konu Taşıtın Hususiye Çevrilmesi Halinde Söz Konusu İstisnadan Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

  

İlgi

:

22/01/2019 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … ticari plakalı taşıtınızı, hususiye çevirmek suretiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna kapsamında 25/9/2017 tarihinde yenilediğiniz belirtilerek, aynı tarihte hususiye çevirip şahsi kullanımınıza tahsis ettiğiniz yenilemeye konu aracınızın, bir başkasına devredilmemesi halinde, anılan maddede yer alan, yenilemeye konu taşıtın iki tam yıl içerisinde işletme kayıtlarından çıkarılması şartını sağlayıp sağlamadığınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin üçüncü fıkrasında; yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılmasının şart olduğu, bu şartın ihlali hâlinde ise yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği, hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiş olup, "1.3.Yenilemeye Konu Edilen Taşıtın Devri" başlıklı bölümünde; istisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle yenilenen taşıtın, yeni taşıtın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl içinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılmasının şart olduğu, söz konusu taşıtla ilgili olarak, üçüncü kişilere yapılan satış veya devir işlemlerine ilişkin noter devir belgelerinin birer örneğinin, aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi veya buna dair tevsik edici belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV'den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Öte yandan, istisnadan yararlanan tarafından, istisna kapsamındaki taşıtların ilk iktisabından önce düzenlenerek ÖTV mükellefine verilen, örneği anılan Tebliğ ekinde (Ek:10) yer alan "Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Verilecek Taahhütname" nin 3 üncü maddesinde, "Yenilediğim taşıtımı, istisnadan yararlandığım tarihten itibaren iki tam yıl içinde satış, devir veya adıma hususi olarak kayıt ve tescil ettireceğimi ve bu işlemlere ilişkin tevsik edici belgeleri aynı süre içinde dairenize ibraz edeceğimi kabul ve taahhüt ederim." ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, yenilemeye konu taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, esas olarak işletme kayıtlarından çıkarılması şart olup, adınıza "hususi" olarak kayıt ve tescil edilmesi hali de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, yenilemeye konu taşıtın kullanım amacının hususiye çevrildiğine dair tevsik edici belgelerin aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

26696128-135[7-2019/1]-E.27473

17.06.2019

Konu

:

ÖTV Kanunu Geçici 7 inci Maddesi İstisna Uygulaması Kapsamında Ticari Taksinin Yenilenmesi Sonucu Yenilemeye Konu Taşıtın Hususiye Çevrilmesi Halinde Söz Konusu İstisnadan Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

  

İlgi

:

22/01/2019 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … ticari plakalı taşıtınızı, hususiye çevirmek suretiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna kapsamında 25/9/2017 tarihinde yenilediğiniz belirtilerek, aynı tarihte hususiye çevirip şahsi kullanımınıza tahsis ettiğiniz yenilemeye konu aracınızın, bir başkasına devredilmemesi halinde, anılan maddede yer alan, yenilemeye konu taşıtın iki tam yıl içerisinde işletme kayıtlarından çıkarılması şartını sağlayıp sağlamadığınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin üçüncü fıkrasında; yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılmasının şart olduğu, bu şartın ihlali hâlinde ise yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği, hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiş olup, "1.3.Yenilemeye Konu Edilen Taşıtın Devri" başlıklı bölümünde; istisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle yenilenen taşıtın, yeni taşıtın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl içinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılmasının şart olduğu, söz konusu taşıtla ilgili olarak, üçüncü kişilere yapılan satış veya devir işlemlerine ilişkin noter devir belgelerinin birer örneğinin, aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi veya buna dair tevsik edici belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV'den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Öte yandan, istisnadan yararlanan tarafından, istisna kapsamındaki taşıtların ilk iktisabından önce düzenlenerek ÖTV mükellefine verilen, örneği anılan Tebliğ ekinde (Ek:10) yer alan "Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Verilecek Taahhütname" nin 3 üncü maddesinde, "Yenilediğim taşıtımı, istisnadan yararlandığım tarihten itibaren iki tam yıl içinde satış, devir veya adıma hususi olarak kayıt ve tescil ettireceğimi ve bu işlemlere ilişkin tevsik edici belgeleri aynı süre içinde dairenize ibraz edeceğimi kabul ve taahhüt ederim." ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, yenilemeye konu taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, esas olarak işletme kayıtlarından çıkarılması şart olup, adınıza "hususi" olarak kayıt ve tescil edilmesi hali de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, yenilemeye konu taşıtın kullanım amacının hususiye çevrildiğine dair tevsik edici belgelerin aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

41931384-135[Geçici 7-2018-10]-E.24602

14.06.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması hk.

 

 

  

İlgi

:

22/02/2018 tarihli ve 19302 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden; … Malmüdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 25/7/2011 tarihinden beri aralıksız taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç) faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, 19/6/2000 tarihinde … Şoförler ve Otomobilciler Odasına sicil kaydınızın açıldığı, ticari faaliyetinize 12/2/2010 - 25/7/2011 tarihleri arasında ara vermeniz nedeniyle oda sicil kaydınızın 27/9/2016 tarihinde sonlandırılıp yine aynı tarih itibariyle tekrar açıldığı, 9/12/2016 tarihinde ise meslek adının güncellenmesi nedeniyle oda sicil kaydınızın sonlandırılıp yine aynı gün itibariyle açıldığı belirtilerek, meslek odası sicil kayıtlarındaki mecburi açılış ve kapanışlar nedeniyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin (VI/E/1.1.1.) bölümünde belirtildiği üzere, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini maliki oldukları taksilerle icra edenlerden,

- İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazının,

- Araç Tescil Belgesinin (Ruhsat),

- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesinin,

- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi

aranmaktadır.

Buna göre, başvurunuz ekinde ibraz edilen belgelerden 7/9/2016 tarihi itibariyle vergi mükellefiyetinizin devam ettiği ve fiilen bu işle iştigal ettiğiniz, bu kapsamda … İli … Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen Mesleki Faaliyet Belgesinde 19/6/2000 olarak belirtilen oda sicil kaydınızın 27/9/2016 ve 9/12/2016 tarihlerinde sonlandırılarak aynı gün itibariyle tekrar açılmasının ticari faaliyetinizin sonlandırılması amacıyla yapılmadığı anlaşıldığından, söz konusu değişiklikler, anılan Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanıza engel teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

41931384-135[Geçici 7-2018-10]-E.24602

14.06.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması hk.

 

 

  

İlgi

:

22/02/2018 tarihli ve 19302 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden; … Malmüdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 25/7/2011 tarihinden beri aralıksız taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç) faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, 19/6/2000 tarihinde … Şoförler ve Otomobilciler Odasına sicil kaydınızın açıldığı, ticari faaliyetinize 12/2/2010 - 25/7/2011 tarihleri arasında ara vermeniz nedeniyle oda sicil kaydınızın 27/9/2016 tarihinde sonlandırılıp yine aynı tarih itibariyle tekrar açıldığı, 9/12/2016 tarihinde ise meslek adının güncellenmesi nedeniyle oda sicil kaydınızın sonlandırılıp yine aynı gün itibariyle açıldığı belirtilerek, meslek odası sicil kayıtlarındaki mecburi açılış ve kapanışlar nedeniyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin (VI/E/1.1.1.) bölümünde belirtildiği üzere, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini maliki oldukları taksilerle icra edenlerden,

- İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazının,

- Araç Tescil Belgesinin (Ruhsat),

- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesinin,

- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi

aranmaktadır.

Buna göre, başvurunuz ekinde ibraz edilen belgelerden 7/9/2016 tarihi itibariyle vergi mükellefiyetinizin devam ettiği ve fiilen bu işle iştigal ettiğiniz, bu kapsamda … İli … Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen Mesleki Faaliyet Belgesinde 19/6/2000 olarak belirtilen oda sicil kaydınızın 27/9/2016 ve 9/12/2016 tarihlerinde sonlandırılarak aynı gün itibariyle tekrar açılmasının ticari faaliyetinizin sonlandırılması amacıyla yapılmadığı anlaşıldığından, söz konusu değişiklikler, anılan Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanıza engel teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

41931384-135[Geçici 7-2018-10]-E.24602

14.06.2019

Konu

:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması hk.

 

 

  

İlgi

:

22/02/2018 tarihli ve 19302 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden; … Malmüdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 25/7/2011 tarihinden beri aralıksız taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç) faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, 19/6/2000 tarihinde … Şoförler ve Otomobilciler Odasına sicil kaydınızın açıldığı, ticari faaliyetinize 12/2/2010 - 25/7/2011 tarihleri arasında ara vermeniz nedeniyle oda sicil kaydınızın 27/9/2016 tarihinde sonlandırılıp yine aynı tarih itibariyle tekrar açıldığı, 9/12/2016 tarihinde ise meslek adının güncellenmesi nedeniyle oda sicil kaydınızın sonlandırılıp yine aynı gün itibariyle açıldığı belirtilerek, meslek odası sicil kayıtlarındaki mecburi açılış ve kapanışlar nedeniyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin (VI/E/1.1.1.) bölümünde belirtildiği üzere, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini maliki oldukları taksilerle icra edenlerden,

- İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazının,

- Araç Tescil Belgesinin (Ruhsat),

- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesinin,

- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi

aranmaktadır.

Buna göre, başvurunuz ekinde ibraz edilen belgelerden 7/9/2016 tarihi itibariyle vergi mükellefiyetinizin devam ettiği ve fiilen bu işle iştigal ettiğiniz, bu kapsamda … İli … Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen Mesleki Faaliyet Belgesinde 19/6/2000 olarak belirtilen oda sicil kaydınızın 27/9/2016 ve 9/12/2016 tarihlerinde sonlandırılarak aynı gün itibariyle tekrar açılmasının ticari faaliyetinizin sonlandırılması amacıyla yapılmadığı anlaşıldığından, söz konusu değişiklikler, anılan Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanıza engel teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

67630374-135[2018]-E.14271

14.06.2019

Konu

:

 %50 Hisseli Özel Halk Otobüsü Alımında 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 inci Maddesinde Düzenlenen  İstisna uygulamasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.

 

  

 

İlgi

:

06/06/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şehir içi yolcu taşıma faaliyetinde kullandığınız ve %50 oranında hissesine sahip olduğunuz … plakalı özel halk otobüsünüzü … Belediye Başkanlığının vermiş olduğu karar gereği yenilemek zorunda olduğunuz, yerine alacağınız otobüsün ilk iktisabında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmak istediğiniz, ancak ortağınızın %50 hissesini bir başkasına devretmesi ve yeni ortağınızın ikinci el bir otobüse ortak olması sebebiyle söz konusu ÖTV istisnası hakkının devam edip etmediği, yeni ortağınızın bahsi geçen istisnadan yararlanamaması durumunda ortaklığınızın mezkur istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun, Kanuna 6745 sayılı Kanunla eklenen, geçici 7 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3 'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından;

-Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti,

-Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti

dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Öte yandan, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması şarttır. Dolayısıyla, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Buna göre, söz konusu istisna uygulamasından 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle ticari taşımacılık faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki oldukları taşıtlarla icra edenlerin yararlanması mümkün olduğundan, mevzuatta yer alan diğer koşulları da sağlamanız halinde, … plakalı ticari taşıtın adınıza kayıt ve tescil edilmiş olan %50 oranındaki hissesi için ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, mevcut ortağınız söz konusu taşıta 7/9/2016 tarihi itibarıyla ortak olmadığından, dolayısıyla istisna için gerekli şartları haiz olmadığından, taşıt üzerindeki hissesi için mezkur istisnadan yararlanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

67630374-135[2018]-E.14271

14.06.2019

Konu

:

 %50 Hisseli Özel Halk Otobüsü Alımında 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 inci Maddesinde Düzenlenen  İstisna uygulamasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.

 

  

 

İlgi

:

06/06/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şehir içi yolcu taşıma faaliyetinde kullandığınız ve %50 oranında hissesine sahip olduğunuz … plakalı özel halk otobüsünüzü … Belediye Başkanlığının vermiş olduğu karar gereği yenilemek zorunda olduğunuz, yerine alacağınız otobüsün ilk iktisabında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmak istediğiniz, ancak ortağınızın %50 hissesini bir başkasına devretmesi ve yeni ortağınızın ikinci el bir otobüse ortak olması sebebiyle söz konusu ÖTV istisnası hakkının devam edip etmediği, yeni ortağınızın bahsi geçen istisnadan yararlanamaması durumunda ortaklığınızın mezkur istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun, Kanuna 6745 sayılı Kanunla eklenen, geçici 7 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3 'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından;

-Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti,

-Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti

dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Öte yandan, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması şarttır. Dolayısıyla, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Buna göre, söz konusu istisna uygulamasından 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle ticari taşımacılık faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki oldukları taşıtlarla icra edenlerin yararlanması mümkün olduğundan, mevzuatta yer alan diğer koşulları da sağlamanız halinde, … plakalı ticari taşıtın adınıza kayıt ve tescil edilmiş olan %50 oranındaki hissesi için ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, mevcut ortağınız söz konusu taşıta 7/9/2016 tarihi itibarıyla ortak olmadığından, dolayısıyla istisna için gerekli şartları haiz olmadığından, taşıt üzerindeki hissesi için mezkur istisnadan yararlanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

67630374-135[2018]-E.14271

14.06.2019

Konu

:

 %50 Hisseli Özel Halk Otobüsü Alımında 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 inci Maddesinde Düzenlenen  İstisna uygulamasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.

 

  

 

İlgi

:

06/06/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şehir içi yolcu taşıma faaliyetinde kullandığınız ve %50 oranında hissesine sahip olduğunuz … plakalı özel halk otobüsünüzü … Belediye Başkanlığının vermiş olduğu karar gereği yenilemek zorunda olduğunuz, yerine alacağınız otobüsün ilk iktisabında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmak istediğiniz, ancak ortağınızın %50 hissesini bir başkasına devretmesi ve yeni ortağınızın ikinci el bir otobüse ortak olması sebebiyle söz konusu ÖTV istisnası hakkının devam edip etmediği, yeni ortağınızın bahsi geçen istisnadan yararlanamaması durumunda ortaklığınızın mezkur istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun, Kanuna 6745 sayılı Kanunla eklenen, geçici 7 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3 'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından;

-Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti,

-Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti

dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Öte yandan, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması şarttır. Dolayısıyla, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Buna göre, söz konusu istisna uygulamasından 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle ticari taşımacılık faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki oldukları taşıtlarla icra edenlerin yararlanması mümkün olduğundan, mevzuatta yer alan diğer koşulları da sağlamanız halinde, … plakalı ticari taşıtın adınıza kayıt ve tescil edilmiş olan %50 oranındaki hissesi için ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, mevcut ortağınız söz konusu taşıta 7/9/2016 tarihi itibarıyla ortak olmadığından, dolayısıyla istisna için gerekli şartları haiz olmadığından, taşıt üzerindeki hissesi için mezkur istisnadan yararlanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı

Kdv-Ötv Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

55054586-010-E.45833

14.06.2019

Konu

:

Ferdi İşletmenin Nev'i Değiştirmek Suretiyle Limited Şirkete Dönüştürülmesinde ÖTV Geçici 7 nci Madde Uygulaması

 

  

 

İlgi

:

15/03/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

- … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi … şahıs işletmesinin 4/10/2006 tarihinde ticari faaliyetine başladığı, 24/11/2016 tarihinde ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 194 üncü maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle … vergi numaralı mükellefi … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine dönüştüğü,

- Bu kapsamda, … şahıs işletmesinin aktifinde bulunan tüm taşıtların (tır, çekici, dorse vb.) kül halinde … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devredildiği

belirtilerek, … şahıs işletmesi adına kayıtlı iken, 6745 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devrolup tescil edilen söz konusu taşıtlarla ilgili olarak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında, taşıtların … tarafından iktisap edildiği tarihin mi yoksa … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devir tarihinin mi geçerli olacağı; dolayısıyla söz konusu istisna uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (7/9/2016) itibariyle maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğin anılan bölümünde belirtildiği üzere, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Bunun yanı sıra, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması şart olup, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Buna göre, 7/9/2016 tarihi itibariyle … şahıs işletmesi adına kayıt ve tescilli iken; 24/11/2016 tarihinde kurularak ayrı bir tüzel kişiliği haiz olan … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine daha sonraki bir tarihte ayni sermaye olarak devredilen söz konusu taşıtlar için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinden yararlanılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 1:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı

Kdv-Ötv Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

55054586-010-E.45833

14.06.2019

Konu

:

Ferdi İşletmenin Nev'i Değiştirmek Suretiyle Limited Şirkete Dönüştürülmesinde ÖTV Geçici 7 nci Madde Uygulaması

 

  

 

İlgi

:

15/03/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

- … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi … şahıs işletmesinin 4/10/2006 tarihinde ticari faaliyetine başladığı, 24/11/2016 tarihinde ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 194 üncü maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle … vergi numaralı mükellefi … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine dönüştüğü,

- Bu kapsamda, … şahıs işletmesinin aktifinde bulunan tüm taşıtların (tır, çekici, dorse vb.) kül halinde … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devredildiği

belirtilerek, … şahıs işletmesi adına kayıtlı iken, 6745 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devrolup tescil edilen söz konusu taşıtlarla ilgili olarak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında, taşıtların … tarafından iktisap edildiği tarihin mi yoksa … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devir tarihinin mi geçerli olacağı; dolayısıyla söz konusu istisna uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (7/9/2016) itibariyle maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğin anılan bölümünde belirtildiği üzere, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Bunun yanı sıra, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması şart olup, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Buna göre, 7/9/2016 tarihi itibariyle … şahıs işletmesi adına kayıt ve tescilli iken; 24/11/2016 tarihinde kurularak ayrı bir tüzel kişiliği haiz olan … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine daha sonraki bir tarihte ayni sermaye olarak devredilen söz konusu taşıtlar için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinden yararlanılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İçerik 2:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı

Kdv-Ötv Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

55054586-010-E.45833

14.06.2019

Konu

:

Ferdi İşletmenin Nev'i Değiştirmek Suretiyle Limited Şirkete Dönüştürülmesinde ÖTV Geçici 7 nci Madde Uygulaması

 

  

 

İlgi

:

15/03/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

- … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi … şahıs işletmesinin 4/10/2006 tarihinde ticari faaliyetine başladığı, 24/11/2016 tarihinde ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 194 üncü maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle … vergi numaralı mükellefi … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine dönüştüğü,

- Bu kapsamda, … şahıs işletmesinin aktifinde bulunan tüm taşıtların (tır, çekici, dorse vb.) kül halinde … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devredildiği

belirtilerek, … şahıs işletmesi adına kayıtlı iken, 6745 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devrolup tescil edilen söz konusu taşıtlarla ilgili olarak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında, taşıtların … tarafından iktisap edildiği tarihin mi yoksa … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devir tarihinin mi geçerli olacağı; dolayısıyla söz konusu istisna uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (7/9/2016) itibariyle maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğin anılan bölümünde belirtildiği üzere, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Bunun yanı sıra, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması şart olup, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Buna göre, 7/9/2016 tarihi itibariyle … şahıs işletmesi adına kayıt ve tescilli iken; 24/11/2016 tarihinde kurularak ayrı bir tüzel kişiliği haiz olan … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine daha sonraki bir tarihte ayni sermaye olarak devredilen söz konusu taşıtlar için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinden yararlanılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Sayfalar