Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 27/06/2017
E.g., 27/06/2017
15
Şubat
2017
Osmaniye Defterdarlığına bağlı Düziçi Malmüdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Osmaniye İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi hazırlanmıştır....
15
Şubat
2017
15/02/2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; serbest bölgelere ilişkin yük taşıma işleri, KDV iadelerinde artırımlı teminat uygulaması konularında düzenlemelere ilişkin açıklamalara...
14
Şubat
2017
14/02/2017 tarihli ve VUK-88 / 2017-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Şubat 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır....
14
Şubat
2017
Van İli Çaldıran Malmüdürlüğü (Bağlı Vergi Dairesi) Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin faaliyete geçtiği 02.02.2017 tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili kılınmıştır....
13
Şubat
2017
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Gaziantep İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.02.2017 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir. ...
13
Şubat
2017
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez ve İlçe Vergi Dairesi Müdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Şanlıurfa İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
13
Şubat
2017
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ikinci tur müzakereler 07-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara'da tamamlanmıştır....
13
Şubat
2017
11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesiyle, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği ...
13
Şubat
2017
11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 27/01/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanunla,...
8
Şubat
2017
08/02/2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit ...

Sayfalar