Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/04/2018
E.g., 24/04/2018
25
Ocak
2018
Gelir İdaresi Başkanlığı adına posta2@gelirler.gov.tr, hesap@gib.gov.tr vb....
25
Ocak
2018
25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 491 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlara ilişkin ...
23
Ocak
2018
23/1/2018 tarihli ve VUK-97 / 2018-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde son zamanla...
19
Ocak
2018
24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulanmasında damga vergi...
16
Ocak
2018
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak PTT İşyerlerince tahsilatı yapılan trafik idari para cezası (TPC), karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası yanında 03.01.2018 tarihinden it...
2
Ocak
2018
Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı.Defter - Beyan Sistemi için tıklayınız....
2
Ocak
2018
08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya b...
2
Ocak
2018
31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile,...

Sayfalar