Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 19/06/2018
E.g., 19/06/2018
4
Nisan
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımız kapsamında mükelleflere yol gösterici olmak üzere hazırlamakta olduğumuz broşürlere bir yenisi daha eklenmiştir....
4
Nisan
2007
04 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda; Gelir Vergisi Kanunu' nun mülga olan 32. maddesi Asgari Geçim İndirimi başlığıyla yeniden 32.madde olarak eklenmiştir....
3
Nisan
2007
Konuyla ilgili olarak 03/04/2007 tarihinde yayınlanan 4 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların fason imalat yapması ya da yaptırması halinde 4760 sayılı ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi hükmü kapsamında tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamay...
3
Nisan
2007
03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde; 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. ...
3
Nisan
2007
03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Nolu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ'de; vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ...
3
Nisan
2007
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 369 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; repo ve ters repo işlemleri, menkul kıymetler ile alacak ve borçların değerlemesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir....
30
Mart
2007
30 Mart 2007 tarih ve 26478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ ile 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yurt dışına çıkış harcı konusund...
29
Mart
2007
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulaması getirilmiştir....
26
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2007/2 seri nolu Tahsilât İç Genelgesi'nde; vadesi geldiği halde ödenmemiş olan kamu alacaklarının 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerine göre takibi aşamalarında, mükelleflerin 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamı...

Sayfalar